การบริหารจัดการกลุ่มการเงินชุมชนใช้ กรรมการ เป็น คนทำงาน
การพัฒนาในส่วนของคนทำงานจะเกี่ยวข้องกับการทำทะเบียน บัญชีและการเงิน ทั้งการออมและการกู้เงิน
ในบทบาทของกรรมการจะต้องพิจารณาการกู้เงิน การออมเงิน ทราบการหมุนเวียนของเงินในรอบเดือน เข้าใจงบการเงินซึ่งเป็นผลสรุปของการดำเนินงานกลุ่ม กำหนดนโยบายเรื่องสวัสดิการ การปันผล และทิศทางการพัฒนากลุ่ม
ที่มักพบเห็นคือ กรรมการทำหน้าที่เป็นเพียงคนทำงานด้วยระบบจัดการที่ยังต้องการการพัฒนา

ส่วนบทบาทของกรรมการนั้น ยังต้องการความรู้ความเข้าใจและมุมมองที่กว้างไกล

กระบวนการเรียนรู้จะเข้าไปเสริมทั้งสองส่วนนี้อย่างไร เป็นการทำงานพัฒนาคนซึ่งมีจิตใจอาสาที่ต้องใช้เวลาและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมอุดมปัญญาที่เราคาดหวัง