มาตรฐานงานห้องปฏิบัติการ

ติดดาวให้งานห้องปฏิบัติการ

ผมเองวันนี้ทำหน้าที่เป็นรักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ เวลานั่งเครื่องบินก็มีความหวาดเสียว เพราะคนในสำนักงานอาจกล่าวหาผมได้ว่า ลำเอียง เพราะงานในสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย 5 งาน คือ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ แต่วันนี้มีการจัดการความรู้ในภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการอยู่ 4 งาน มีความรู้แบบติดดาว 5 ดาวแล้ว (ขอยืมคำพูดของศ.วิจารณ์ มาอ้าง) แต่ยังขาดงานห้องปฏิบัติการ ความจริงงานห้องปฏิบัติการมีกลุ่ม LKM อยู่ ผมเองรอความเคลื่อนไหวของงานห้องปฏิบัติการ ในกลุ่ม LKM อยู่ แต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ 5 ระดับของงานห้องปฏิบัติการ อาจจะมีเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่เป้าหมาย (KV) ของกลุ่ม LKM อาจจะไม่เหมือนกับ Office KM วันนี้ผมลองมานั่งเขียน เกณฑ์ 5 ระดับในสายตาของคนที่ไม่ได้ทำงานห้องปฏิบัติการ เป็นตุ๊กตาที่รอการแต่งชุดให้สวยงามจากคนในงานห้องปฏิบัติการดูครับ ดังนี้

ระดับที่ 1 มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ระดับที่ 2 มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน ระดับที่ 3 มีการจัดทำมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ ระดับที่ 4 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการและนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา ระดับที่ 5 มีการจัดการความรู้ในงานห้องปฏิบัติการ

และมีมุมมองของคุณอำนวย (รศ.มาลินี) ซึ่งมีแนวคิดที่น่าสนใจครับ ระดับที่ 1 มีการจัดระบบห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ระดับที่ 2  มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆในห้องปฏิบัติการ ระดับที่ 3 มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้ ระดับที่ 4 มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงให้บริการอย่างต่อเนื่อง ระดับที่ 5 มีนิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ

เป็นการแสดงความคิดเห็นให้คนทำงานห้องปฏิบัติการพิจารณา เพื่อคุณภาพของงานห้องปฏิบัติการ สำหรับความรู้แบบติดดาว 5 ดาว (เกณฑ์ 5 ระดับ) ของทั้ง 4 งาน ซึ่งรอวันคลอดนั้น ผมเชื่อว่าหลายคนในสำนักงานกำลังติดตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวอยู่ เมื่อวานผมได้รับโทรศัพท์จากเลขานุการคณะเกษตรฯ (คุณเสริม) สอบถามเรื่องเกณฑ์ 5 ระดับว่าใช้ได้หรือยัง...เพราะจะเตรียมนำไปวางแผน (ไฟแรงจริง ๆ) คงต้องสอบถามคุณอำนวย (รศ.มาลินีว่าคลังข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานจริงในสำนักงานเลขานุการได้ข้อยุติหรือยัง) หรือว่าทดลองใช้ได้เลย เพราะผมเองเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ คงไม่มีอะไรที่ดีที่สุด Best Practice วันนี้ชุมชนสำนักงานเลขานุการซึ่งตั้งอย่างไม่เป็นทางการนี้ เราได้ระดมความคิดเห็นกันจากผู้ปฏิบัติงานจริง

ได้อ่าน Blog ของศ.นพ.วิจารณ์ และผศ.ดร.วิบูลย์แล้ว เรื่องหัวปลาทู เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการความรู้ว่าเป้าหมายต้องชัด ชุมชนสำนักงานเลขานุการที่มารวมตัวกันนั้น ขอทบทวนเป้าหมายอีกครั้งว่า เป้าหมายของเรา คือ "เพื่อพัฒนาสำนักงานเลขานุการคณะให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินจากภายนอก"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)