คนดีสหเวช Happy Soul : 29 นายอนุกูล พิชญวิวัฒน์

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  29  ขอแนะนำ 
นายอนุกูล  พิชญวิวัฒน์  นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Anugoon

นายอนุกูล  พิชญวิวัฒน์

 • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อ  2  ส.ค. 2551
 • ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์ 
  - รักษาศีล 5 ในวันเกิดของทุกปี  ตลอดชีวิต
  - รักษาศีล 5 ในวันที่ 5  ธันวาคมของทุกปี  ตลอดชีวิต

   

                                    นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                     16  ม.ค. 52


   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)