แบบทดสอบ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ   อบจ.ชลบุรี

เรื่อง คำสรรพนาม                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖             ปีการศึกษา ๒๕            เวลา   ๒๐   นาที/ชั่วโมง   ๑๐  คะแนน      

ชื่อเด็กหญิง/เด็กชาย ..............           นามสกุล ........              ห้อง ป. /.....    เลขที่.....

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

๑. ข้อใด คือความหมายของคำสรรพนาม

ก. คน สัตว์ และสิ่งของ

ข. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. คำนามชี้เฉพาะ  เช่น ผู้หญิงใส่เสื้อสีแดง

ง. บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวนมาก

๒. คำสรรพนาม มีประโยชน์อย่างไร

ก. เพื่อให้ใช้ได้ง่าย

ข. เพื่อช่วยให้เนื้อความสละสลวยไพเราะมากขึ้น

ค. บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวนมาก

ง. บอกเวลาและสถานที่

๓. คำสรรพนาม สามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. ๑ ประเภท คำที่ใช้แทน คน

ข. ๑ ประเภท คำที่ใช้แทน สัตว์ สิ่งของ

ค. ๒ ประเภท คำที่ใช้แทน คน - สัตว์ สิ่งของ

ง. ๓ ประเภท คำที่ใช้แทน คน- สัตว์ สิ่งของ -ธรรมชาติ

๔. ข้อใด คือความหมายของ บุรุษสรรพนาม

ก. คำสรรพนามใช้เชื่อมประโยค ทำหน้าที่แทนคำนาม

ข. เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูด ผู้ฟัง

ค. คำนามหรือคำสรรพนามเพื่อแยกออกเป็นส่วนๆ เป็นคนๆ หรือเป็นพวกๆ

ง. คำนาม เพื่อชี้เฉพาะ เจาะจง

๕. บุรุษสรรพนาม สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิด

ก. ๑ ประเภท สรรพนามบุรุษที่ ๑

ข. ๒ ประเภท สรรพนามบุรุษที่ ๑ สรรพนามบุรุษที่ ๒

ค. ๓ ประเภท สรรพนามบุรุษที่ ๑ สรรพนามบุรุษที่ ๒ สรรพนามบุรุษที่ ๓

ง. ๓ ประเภท สรรพนามบุรุษที่ ๑ สรรพนามบุรุษที่ ๒ สรรพนามบุรุษที่๓ สรรพนามบุรุษที่ ๔

  ๖. ข้อใด คือความหมายของ  ประพันธสรรพนาม

ก. คำนามหรือคำสรรพนามได้แก่ ต่าง บ้าง กัน

ข. คำนาม เพื่อชี้เฉพาะ เจาะจง ให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกัน ได้แก่ นั่น นี่ โน่น นี้ นั้น

ค. ใช้เชื่อมประโยค ได้แก่ ผู้ ที่ ซึ่ง อัน

ง. ใช้แทนคำนามบอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ที่แน่ นอนลงไป

๗. ข้อใด คือความหมายของ  วิภาคสรรพนาม

ก. คำนามหรือคำสรรพนามได้แก่ ต่าง บ้าง กัน

ข. คำนาม เพื่อชี้เฉพาะ เจาะจง ให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกัน ได้แก่ นั่น นี่ โน่น นี้ นั้น

ค. ใช้เชื่อมประโยค ได้แก่ ผู้ ที่ ซึ่ง อัน

ง. ใช้แทนคำนามบอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ที่แน่ นอนลงไป

๘. ข้อใด คือความหมายของ  นิยมสรรพนาม

ก. คำนามหรือคำสรรพนามได้แก่ ต่าง บ้าง กัน

ข. คำนาม เพื่อชี้เฉพาะ เจาะจง ให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกัน ได้แก่ นั่น นี่ โน่น นี้ นั้น

ค. ใช้เชื่อมประโยค ได้แก่ ผู้ ที่ ซึ่ง อัน

ง. ใช้แทนคำนามบอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ที่แน่ นอนลงไป

๙. ข้อใด คือความหมายของ  อนิยมสรรพนาม

ก. คำนามหรือคำสรรพนามได้แก่ ต่าง บ้าง กัน

ข. คำนาม เพื่อชี้เฉพาะ เจาะจง ให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกัน ได้แก่ นั่น นี่ โน่น นี้ นั้น

ค. ใช้เชื่อมประโยค ได้แก่ ผู้ ที่ ซึ่ง อัน

ง. ใช้แทนคำนามบอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ที่แน่ นอนลงไป

๑๐. ข้อใด คือความหมายของ  ปฤจฉาสรรพนาม

ก. คำนามหรือคำสรรพนามได้แก่ ต่าง บ้าง กัน

ข. คำนาม เพื่อชี้เฉพาะ เจาะจง ให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกัน ได้แก่ นั่น นี่ โน่น นี้ นั้น

ค. ใช้เชื่อมประโยค ได้แก่ ผู้ ที่ ซึ่ง อัน

ง. ใช้แทนคำนาม ที่มีเนื้อความเป็นคำถาม เช่น ใคร อะไร ผู้ใด ไหน

*****************************