สาวสวยมวยไทย
ณัฐชานันท์ ติ๊ดตี่ ทิพยมนตรี

106. วันเด็กแห่งชาติ


เรื่องของวันเด็ก

                                   

                วันนี้เป็นวันที่เด็ก ๆ ทุกคนมีความสุขและสนุกสนานกันอย่างเต็มที่  เนื่องจากผู้ใหญ่ทุกคน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  พร้อมใจกันจัดงานให้แก่เด็ก ๆ  เพื่อให้เด็ก ๆ  ทุกคนได้รับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ  จะได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป

จึงขอนำเสนอความเป็นมา ของวันเด็กแห่งชาติ  และคำขวัญวันเด็กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้
              ความเป็นมา
         วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ
        มีการขานรับกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนั้นเองทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของตนขึ้น โดยได้มีการกำหนดว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

         สำหรับประเทศไทย ได้ตอบรับข้อเสนอของนายวี เอ็ม กุลกานี ซึ่งบอกผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยว่า ไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ รัฐบาลจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
         อย่างไรก็ตาม งานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 จากนั้นเป็นต้นมา ราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่ ด้วยเหตุผลว่า เดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทย เป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็กๆ ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครองจึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้
         ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 ว่า ควรจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ที่มีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติเสนอมา ส่งผลให้ในปี 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว งานวันเด็กแห่งชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 2508 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน

                     วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

                รัฐบาลไทยกำหนดไว้ ว่า เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

                     คำขวัญวันเด็ก

                เป็น คำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

              คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรีในปีต่างๆ
          ในปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เห็นคุณค่าความสำคัญ ของเด็กจึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคิด สำหรับเด็ก นายกรัฐมนตรี ในสมัยต่อๆมา จึงได้ถือปฏิบัติสืบต่อมาดังต่อไปนี้

2502    จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์                ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า   

2503      จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์                 ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
2504      จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์                 
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
2505     จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์                  
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
2506
     จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์                   ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยัน   

                                                                             หมั่นเพียรมากที่สุด
2507     จอมพล ถนอม กิตติขจร                    (งดจัดงานวันเด็ก)
2508     จอมพล ถนอม กิตติขจร                     เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี
2509     จอมพล ถนอม กิตติขจร                     เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่นและสมานสามัคคี
2510     จอมพล ถนอม กิตติขจร                     อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติ

                                                                             เรียบร้อย

2511     จอมพล ถนอม กิตติขจร                     ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมี

                                                                             ความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง

2512     จอมพล ถนอม กิตติขจร                     รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
2513     จอมพล ถนอม กิตติขจร                     เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
2514     จอมพล ถนอม กิตติขจร                     ยามเด็กจงมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
2515     จอมพล ถนอม กิตติขจร                     เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
2516
     จอมพล ถนอม กิตติขจร                     เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
2517      นายสัญญา ธรรมศักดิ์                       สามัคคีคือพลัง
2518    
 นายสัญญา ธรรมศักดิ์                       เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจ ร่วมพลังสร้างความดี
2519     ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช                       เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่

บัดนี้

 2520     นายธานินทร์ กรัยวิเชียร                  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

2521      พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์          เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
2522     
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์          เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
2523    
 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์          ขยัน อดทน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
2524      พลเอก เปรม ติณสูลานนท์              มีวินัยใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
2525
    พลเอก เปรม ติณสูลานนท์        ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของ

                                                     เด็กไทย

2526    พลเอก เปรม ติณสูลานนท์        รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม

2527     พลเอก เปรม ติณสูลานนท์               รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น
2528     พลเอก เปรม ติณสูลานนท์               สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
2529     พลเอก เปรม ติณสูลานนท์               นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2530     พลเอก เปรม ติณสูลานนท์               นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2531
     พลเอก เปรม ติณสูลานนท์               นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
2532     พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ               รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ใจสัตย์ซื่อ  ถือคุณธรรม
2533
     พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ               รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ใจสัตย์ซื่อ  ถือคุณธรรม
2534     นายอานันท์   ปันยารชุน                   รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
2535
     นายอานันท์   ปันยารชุน                   สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
2534     นายอานันท์   ปันยารชุน                   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
2536     นายชวน หลีกภัย                                ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2537     นายชวน หลีกภัย                                ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2538
     นายชวน หลีกภัย                                สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2539     นายบรรหาร ศิลปะอาชา                  มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
2540     พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ                   รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
2541     นายชวน หลีกภัย                                ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2542    
นายชวน หลีกภัย                                ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2543    
นายชวน หลีกภัย                                มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
2544
     นายชวน หลีกภัย                                มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
2545     พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร                        เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส
2546     พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร                       
เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
2547     พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร                       
รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
2548     พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร                       
เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
2549
     พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร                        อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
2550       พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์                   มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

 2551     พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์           สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

   2552     นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ               ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

                                                                         

 

ที่มา  : 

- th.wikipedia.org
- thaingo.org
- thaigoodview.

หมายเลขบันทึก: 234508เขียนเมื่อ 10 มกราคม 2009 20:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:08 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)

แวะมาอ่านและทบทวนคำขวัญวันเด็กนะคะ..ดีจังเลย

วันนี้วันเด็กไปไหนมาบ้างค่ะ...

คุณสาวสวยมวยไทย ครับ มหา แวะมาเติมความรู้ ขอบคุณครับ

   ขอบคุณ...

  คุณ add   P    และ 

  คุณ  เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์   P

       ที่แวะมาหากันค่ะ

**คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรีในปีต่างๆ..

**เป็นความรู้ที่ดีมากเป็นการทบทวนความจำ..

**ขอบคุณพี่สาวสวยมวยไทย..ที่นำมาให้เราได้อ่านกัน...ขอบคุณกั๊บ...เจี๊ยกๆ

สวัสดีคุณครูค่ะ...

ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะคุณครูคนเก่ง...

เก็บตกภาพวันเด็ก...มาฝาก 

แวะอ่านที่บันทึกปลายฟ้าได้นะคะ...

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี