ข้อคิด....ย้อนวัยวันเด็ก


การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นเด็กดีของสังคม คือหน้าที่ของเด็ก

ห่างหายไปอีกแล้วหลายวันเลยค่ะ  ตอนแรกกะว่าจะเข้ามาเขียนบันทึกได้บ่อยๆ  แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้มาเขียนอีกสักที  หลายคนคงบ่นว่าครูมิมไม่ค่อยตอบคอมเม้นท์เลย  ต้องขออภัยอย่างแรงค่ะคือทุกข้อความในบันทึกเก่าๆ หรือบันทึกล่าสุด ครูมิมได้อ่านทุกข้อความค่ะ ทั้งข้อความที่ส่งความสุขในวันปีใหม่ คำทักทาย ความคิดถึง ได้รับครบหมดแล้วและได้ส่งความระลึกถึงไปทางกระแสจิตเรียบร้อย..ฮา  ไม่รู้ว่าทุกท่านจะได้รับกันหรือเปล่า อิอิ

 

พ รุ่ ง นี้ เ ป็ น วั น เ ด็ ก แ ล้ ว....ทำให้หวนนึกถึงสมัยเด็กๆ  พอถึงวันเด็กทีไร ก็ตื่นเต้นว่าที่โรงเรียนจะจัดงานวันเด็กให้  ตั้งหน้าตั้งตาคอยกันเลยทีเดียว  นึกถึงกิจกรรมสนุกๆ หลายอย่างค่ะ เช่น  กีฬาพื้นบ้าน กินวิบาก แข่งเก้าอี้ดนตรี เกมส์เหยียบลูกโป่ง กินมันแกวที่แขวนเชือกปอ.......ครูมิมได้แข่งกันประจำก็คือ เหยียบลูกโป่ง และกินมันแกวแขวนเชือกปอ  ชนะบ้างแพ้บ้างตามแต่ว่าตอนนั้นอยู่ในอารมณ์ไหน อิอิ

 

และกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมฟังอยู่เสมอ คือ การอ่านสาส์นจากนายกรัฐมนตรีและคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ .....สำหรับคำขวัญวันเด็กปีนี้จากนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย ว่า.......

 

ฉ ล า ด คิ ด   จิ ต บ ริ สุ ท ธิ์   จุ ด ป ร ะ ก า ย ฝั น  รั ก ผู ก พั น ส า มั ค คี

 

คำขวัญวันเด็กเป็นสิ่งที่เด็กๆ ต้องท่องจำกันให้ขึ้นใจ  เพราะต้องการรางวัลหากต้องขึ้นไปตอบคำถามบนเวที ท่องกันเป็นนกแก้วนกขุนทองเชียวค่ะ   แต่จะมีเด็กคนไหนบ้างที่เข้าใจความหมายของคำขวัญนั้นอย่างแท้จริง  ....ครูมิมเองก็ยอมรับ ตอนเป็นเด็กท่องได้ขึ้นใจอย่างเดียวจริงๆ  ไม่รู้หรอกว่ามันมีความหมายว่าอย่างไร  การสอนให้เด็กท่องจำจึงไม่มีประโยชน์อะไรเลย  เพราะเด็กจะไม่รู้จักคิด  คิดไม่เป็น พออะไรที่พลิกแพลงไปจากตำรา  ก็ถึงกับมึนเลยทีเดียว  ........เพราะฉะนั้นการสอนให้เด็กรู้จักคิด  จึงสำคัญกว่าการให้เด็กท่องจำเพียงอย่างเดียว...

 

อีกกิจกรรมหนึ่ง.......ที่รอคอยในวันเด็ก  ก็คือการทุบกระปุกออมสินที่เฝ้าหยอดเหรียญลงไปทุกวัน ไปฝากธนาคารออมสิน  แล้วก็จะได้กระปุกออมสินอันใหม่กลับมา กระปุกออมสินที่ครูมิมเคยได้รับสมัยเป็นเด็กนั้นก็จะทำจากปูนปลาสเตอร์ ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆ แล้วแต่ว่าปีนั้นจะตรงกับสัตว์อะไร  เป็นหมู กระต่าย ลิง  ก็แล้วแต่ว่าตรงกับปีอะไร ปีนี้อาจจะเป็นรูปวัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ  แต่สมัยนี้กระปุกออมสินที่ธนาคารออมสินแจกให้นั้นเป็นพลาสติกเกือบหมดแล้ว  ก็ดีไปอีกแบบค่ะ คือตกไม่แตก แล้วจะมีทางเอาเงินออกอยู่ก้นกระปุก แต่ส่วนตัวครูมิมแล้ว ชอบแบบเก่ามากกว่าค่ะ เพราะมันได้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่ากันตอนที่เราทุบกระปุกเพื่อเอาเงินออกมานับ.........หลานๆ ของครูมิมไม่มีโอกาสได้ทุบกระปุก  ไม่มีโอกาสได้ลุ้นนับเหรียญ  มีแต่เงินที่เป็นแบงค์ใหญ่ๆ ที่เก็บสะสมมาทั้งปี จากเงินประจำเดือน เงินแต๊ะเอีย .......ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาความภาคภูมิใจมาจากไหน........ว่าเงินนี้เราเก็บสะสมมาด้วยน้ำพักน้ำแรง ??

 

พ รุ่ ง นี้ จ ะ เ ป็ น วั น เ ด็ ก แ ล้ ว. . . . แม้จะล่วงเลยมาหลายปีแล้วสำหรับวัยเด็ก แต่ครูมิมก็ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กอยู่ทุกปี แม้จะไม่ได้อยู่ในฐานนะที่จะได้รับของขวัญของรางวัลแล้วก็ตามที  แต่ก็ยังหวนรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ของกิจกรรมงานวันเด็กของโรงเรียนเก่าที่เคยเรียนมาได้เป็นอย่างดี ไม่เคยลืม.........เลยทำให้คิดไปว่า  พรุ่งนี้อยากจะเป็นเด็กอีกครั้ง....แป่ว!!!!

 

เมื่อเป็นเด็กแม่บอกอยู่เสมอว่า.......ห น้ า ที่ ข อ ง เด็ ก ก็ คื อ เ รี ย น ห นั ง สื อ ใ ห้ เ ก่ ง  แ ล ะ เ ป็ น เ ด็ ก ดี ข อ ง พ่ อ แ ม่ แ ล ะ เ ป็ น ลู ก ศิ ษ ย์ ที่ ดี ข อ ง ค รู อ า จ า ร ย์ . . . ใ น เ ว ล า ต่ อ ม า จึ ง ไ ด้ เ ข้ า ใ จ ว่ า    ก า ร ที่ เ ร า ต้ อ ง เ รี ย น ห นั ง สื อ ใ ห้ เ ก่ ง แ ล ะ เ ป็ น เ ด็ ก ดี นั้ น   เ พ ร า ะ โ ต ขึ้ น เ ร า ต้ อ ง ทำ ง า น ห า เ งิ น ม า เ ลี้ ย ง ดู พ่ อ แ ม่ ย า ม แ ก่ เ ฒ่ า   ต อ บ แ ท น พ ร ะ คุ ณ ข อ ง ท่ า น ที่ ไ ด้ ใ ห้ กำ เ นิ ด แ ล ะ เ ลี้ ย ง ดู เ ร า ม า

 

ครูมิมว่าหน้าที่ของเด็ก.......ก็คือหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นั่นเอง........หากเด็กสำนึกในความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เชื่อว่าสิ่งดีๆ ทุกอย่างก็จะเพียบพร้อมในตัวเด็กอย่างแน่นอน  แล้วสิ่งดีๆ จะเกิดตามมาในสังคมเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่

 

และมีคำถามที่ฝากถึงผู้ใหญ่........ว่าวันนี้ผู้ใหญ่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กแล้วหรือยัง ??? 

การพร่ำสอนไม่มีประโยชน์หากไม่เคยทำความดีเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็น.......จริงไหมค่ะ

 

ก่อนจบบันทึกนี้ ครูมิมขอฝากบทกลอนที่มีความหมาย  เพื่อเป็นข้อคิดสำหรับเด็กทุกคนในวาระวันเด็กแห่งชาติปีนี้ค่ะ..

 

พ่อ แ ม่ ก็ แ ก่ เ ฒ่ า . . . . . . จำ จ า ก เ จ้ า ไ ม่ อ ยู่ น า น

จะ พ บ จ ะ พ้ อ ง พ า น . . . . . . เ พี ย ง เ สี้ ย ว ว า ร ข อ ง คื น วั น

ใจ จ ริ ง ไ ม่ อ ย า ก จ า ก . . . . . . เ พ ร า ะ ยั ง อ ย า ก เ ห็ น ลู ก ห ล า น

แต่ ชี พ มิ ท น ท า น . . . . . ต้ อ ง ร้ า ว ร า น ส ล า ย ไ ป

ขอ เ ถิ ด ถ้ า ส ง ส า ร . . . . . . อ ย่ า ก ล่ า ว ข า น ใ ห้ ซ้ำ ใ จ

คน แ ก่ ช ะ แ ร วั ย . . . . . . คิ ด เ ผ ล อ ไ ผ ล เ ป็ น แ น่ น อ น

ไ ม่ รั ก ก็ ไ ม่ ว่ า . . . . . . เ พี ย ง เ ม ต ต า ช่ ว ย อ า ท ร

ให้ กิ น แ ล ะ ใ ห้ น อ น . . . . . . ค ล า ย ทุ ก ข์ ผ่ อ น พ อ สุ ข ใ จ

เ มื่ อ ย า ม เ จ้ า โ ก ร ธ ขึ ง . . . . . . ใ ห้ นึ ก ถึ ง เ มื่ อ เ ย า ว์ วั ย

ร้ อ ง ไ ห้ ย า ม ป่ วย ไ ข้ . . . . . . ไ ด้ ใ ค ร เ ล่ า เ ฝ้ า ป ล อ บ โ ย น

เ ฝ้ า เ ลี้ ย ง จ น โ ต ใ ห ญ่ . . . . . . แ ม้ เ ห นื่ อ ย ก า ย ก็ ย อ ม ท น

ห วั ง เ พี ย ง จ ะ ไ ด้ ผ ล . . . . . . เ ติ บ โ ต จ น ส ง่ า ง า ม

ข อ โ ท ษ ถ้ า ทำ ผิ ด . . . . . . ข อ ใ ห้ คิ ด ทุ ก ๆ ย า ม

ใ จ แ ท้ มี แ ต่ ค ว า ม . . . . . . . . ห วั งติ ด ต า ม ช่ ว ย อ ว ย ชั ย

ต้ น ไ ม้ ที่ ใ ก ล้ ฝั่ ง . . . . . . มี ห รื อ ห วั ง อ ยู่ น า น ไ ด้

วั น ห นึ่ ง ค ง ลั บ ไ ป . . . . . . ทิ้ง ฝั่ ง ไ ว้ ใ ห้ วั ง เ ว ง

( บ ท ก ล อ น . . . . โ ด ย   อ . สุ น ท ร เ ก ตุ )

......................................................................................................

บันทึกโดย...ครูมิม

9 มกราคม /2552

หมายเลขบันทึก: 234326เขียนเมื่อ 9 มกราคม 2009 15:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:08 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (48)

ว่ากันว่า คิดถึงเรื่องตอนเด็ก พูดเรื่องสมัยเด็กๆๆแสดงว่าอายุมาก อิอิๆๆ พรุ่งนี้จะไปช่วยจัดงานวันเด็กกัลเหล่าเสนาลิงสุพรรณบุรี

 • อ่านจบแล้วเหรอค่ะอาจารย์ขจิตขา
 • ยังมิได้ใส่รูปเลยค่ะ อิอิ
 • ฝากกะปิไปให้ลิง 3 กระปุกค่ะ
 • ฮ่าๆๆ
 • เลยไม่รู้ว่างานนี้เด็กหรือผู้ใหญ่เป็นลิงกันแน่ ฮ่าๆไ
 • สุขสันต์วันเด็กค่ะ

ปล. อ่านไม่จบขอแช่งให้จู๊ดๆๆๆๆๆ

สวัสดีค่ะ ครู มิม...คิดถึงๆๆ ค่ะ

เด็กๆ ก็มีกระปุกปูนปลาสเตอร์เหมือนกันค่ะ

ชอบวันเด็กมากเลยค่ะ ได้ไปเที่ยวค่ะ อยากกลับเป็นเด็ก อิอิ

สวัสดีครับ นึกถึงเป็นเด็กๆแล้วสนุกนะครับ

สวัสดีค่ะพอลล่า

 • คิดถึงเช่นกันเลย เมื่อไหร่จะได้เจอกันเน๊าะ
 • เมื่ออยากกลับไปเป็นเด็กอีกทีเราจะทำยังงัยกันดีหนอ อิอิ
 • งั้น พรุ่งนี้เราไปเที่ยวงานวันเด็กกันเน๊าะ
 • ฮ่าๆๆ เด็กโข่งละงานนี้
 • รักษาสุขภาพน๊า

สวัสดีค่ะคุณเบดูอิน

 • ทุกครั้งที่นึกถึงก็รู้สึกสนุกและประทับใจทุกครั้งเลยค่ะ
 • ตอนที่แข่งขันกินมันแกวที่ผูกเชือกปอหน่ะ สนุกอย่าบอกใครเลย
 • เวลาเพื่อนเราออกไปแข่ง เราก็ขำ..ฮ่าก๊ากกกกกก
 • แต่เวลาเราออกไปขำไม่ออกอ่ะค่ะ
 • อิอิ
 • สุขสันต์วันเด็กค่ะ

ไม่ค่อยได้ตอบ เพราะพรุ่งนี้เป็นวันเด็กใช่ไหมครับ :)

มาลงชื่ออ่านครับ

แวะมาทักทายด้วย

หวังว่าสบายดีนะครับ

สวัสดีค่ะ

* คุยเรื่องเด็กก็เป็นเด็กน้อยน่ะสิ ฮี่ ฮี่

* กระปุกออมสินอย่างครูมิมว่าดีนะคะได้ลุ้น

* อยากให้ธนาคาออมสินเปิดวันเสาร์ให้เด็กได้ฝากเงินเหมือนเดิมจังเลย...

* และธนาคารอย่าคิดค่านับเหรียญได้ไหมคะ ...แพงจังร้อยละตั้ง 3 บาท

* เราขอนับเองก็ไม่ยอมบอกไม่ไว้ใจเรา...ทำอย่างกับว่าเราไว้ใจธนาคารนักนะ

* เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน..เปิดบ่อยก็จำได้และนำมาปฏิบัติได้บ้างแหละน่า

* สุขกายสุขใจนะคะ

สวัสดีครับ ครูมิม

 •  ช่วงพักรบ
 • เขียนบล๊อกดีกว่า
 • ส่งความสุขปีใหม่ให้ครับ

 

 • สวัสดีค่ะ
 • ตอนเป็นเด็กอยากโตเร็วๆจะได้เป็นผู้ใหญ่
 • ตอนเป็นผู้ใหญ่  อ่า  ชักอยากกลับเป็นเด็กแล้วสินะ  อิอิ
 • คิดถึงวัยเด็กๆ
 • มองย้อนกลับไป  หรือเห็นเด็กๆสมัยนี้  อ่า  เราเริ่มแก่แล้วนี่นะ  (อิอิ  พึ่งเริ่มค่ะ )
 • มีความสุขทุกๆวันนะคะ

 

สวัสดีค่ะครูมิม

วันเด็กปีนี้ พี่ก็จะไปเที่ยวดูเด็ก ๆ ค่ะ แต่ขอคิดถึงวัยเด็กในวันเด็กด้วย....เดี๋ยวจะชวนย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กนะคะ

สวัสดีวันเด็กค่ะ น้องครูมิม

ตอนเด็ก ๆ เราก็อยากโตเป็นผู้ใหญ่ แต่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่ก็อยากกลับเป็นเด็ก

พี่ใบไม้ขอเป็นผู้ใหญ่หัวใจเด็กก็แล้วกันเนอะ..อิ..อิ..

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ว่าผู้ใหญ่ควรทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก นั่นเป็นวิธีการสอนที่เป็นรูปธรรม  และทำให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเลยค่ะ

ขอให้กายแข็งแรง จิตเบิกบานนะคะ ..^__^..

สวัสดีค่ะ ครูมิมที่คิดถึงยิ่ง ไม่ได้คุยกัน น๊าน นาน สบายดีนะคะ ..... วันเด็กพี่อักษรมักชอบไปเข้าแถวรอรับของฟรีค่ะ แถว ๆ โรงเรียนจะมีหน่วยงานแจกของเยอะค่ะ จำไม่ได้แล้วค่ะว่าที่ไหนบ้าง เพราะนานมากแล้ว อยู่โรงเรียน ก.ท.ม. แถวเขตดุสิตค่ะ พอเสร็จงานรับของฟรี ก็ไปเขาดินต่อ.....

สวัสดี คุณครูมิม

ฝนตกทั่วบลอกเลย

หน้าหนาวแล้ว

สบายดีนะครับ

ขอให้มีความสุข ปีใหม่ 2552 และตลอลไป

สวัสดีครับ   สวัสดีวันปีใหม่เด็กครับ.........อิอิ

สุขสันต์วันเด็กค่ะน้องครูมิม

...

เวลากลับบ้านจะเห็นกระปุกออมสินหมูน้อย ตั้งแต่ 6 ขวบ

ตอนนี้ ป๋ายังเก็บไว้ให้เลยค่ะ ... คิดถึงวัยเด็ก ... สุขีสโมสร

...

เป็นกำลังใจให้น้องครูมิม ทุกเส้นทาง ที่ก้าวเดิน ค่ะ

...

สวัสดีค่ะ อาจารย์ Wasawat Deemarn

 • อิอิ ไม่ได้บอกว่าจะขึ้นไปตอบคำขวัญบนเวทีวันนี้สักหน่อยนะคะ
 • หมายถึงสมัยเป็นเด็กๆ นะคะ
 • ถ้าวันนี้ขึ้นไปตอบกับเด็กก็คงเป็นเด็กโข่งนะค่ะ ฮา
 • อาจารย์สบายดีนะคะ
 • รักษาสุขภาพด้วยค่ะ
 • ระลึกถึงเสมอค่ะ

สวัสดีค่ะ  ครูข้างถนน / ขุนเขา ฯ

 • หายเงียบไปเลยนะคะ
 • มีหลายคนบ่นถึงนะคะ
 • มาใช้อินเตอร์เนตที่ไหนค่ะ
 • หรือลงมาแม่สอดค่ะ
 • รักษาสุขภาพเช่นกันค่ะ

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ พรรณา ผิวเผือก (ไม่มีชื่อกลาง)

 • ดีใจค่ะที่อาจารย์มาเยี่ยมกัน
 • สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะ หวังว่าอาจารย์จะสบายดีนะคะ
 • พูดถึงสมัยเป็นเด็กก็อยากกลับไปเป็นเด็กอีกนะคะ
 • แต่คงเป็นได้แค่เด็กโข่งอ่ะคะ
 • อิอิ
 • ใช่ค่ะธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพงๆ อ่ะคะ รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จะหลายบาทแล้วนะคะ พันละแปดบาทหรืออย่างไรนี่ละค่ะถ้าจำไม่ผิด
 • แพงมากค่ะ
 • คิดถึงอาจารย์เสมอค่ะ
 • รักษาสุขภาพนะคะ

สวัสดีค่ะคุณคนโรงงาน

 • ขอบคุณมากค่ะ
 • สุขสันต์วันปีใหม่เช่นกันค่ะ
 • วันที่ 17 นี้ อิจฉาคุณคนโรงงานจังอ่ะคะ
 • อยากไป มะรู้จะได้ไปหรือเปล่า
 • อิอิ

สวัสดึค่ะ เทียนน้อย

 • วันนี้ไปเที่ยววันเด็กมาหรือเปล่าค่ะ
 • ไปรับของแจกในฐานะเด็กโข่ง
 • อิอิ
 • สุขสันต์วันเด็กค่ะ
 • ขอบคุณที่มาทักทายกันค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ดาวลูกไก่

 • วันนี้ไปไหนมาบ้างค่ะ
 • วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยววันเด็กเลยค่ะ เสียดายจังค่ะ
 • คิดถึงพี่ดาวจังค่ะไม่ค่อยได้มาทักทายก็อย่างอนนะคะ
 • แค่ตอบของตัวเองก็หมดเวลาแล้ว ฮ่าๆๆ
 • คิดถึงๆๆค่ะ
 • รักษาสุขภาพนะคะ

 หวัดดีพี่ใบไม้ค่ะ  ใบไม้ย้อนแสง

 • วันนี้ไปทำธุระมาค่ะ จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งค่ะ อิอิ
 • พี่ใบไม้ไปไหนมาบ้างค่ะ
 • เป็นผู้ใหญ่หัวใจเด็ก อิอิ คำนี้เท่ห์จังค่ะ
 • มิมก็รู้สึกว่าจนป่านนี้เราก็ยังไม่รู้จักโตสักที ฮา
 • ยังอยากเป็นเด็กอยู่ทุกวันค่ะ
 • ถึงจะเป็นเด็กโข่งก็ตามที อิอิ
 • คิดถึงพี่ใบไม้นะคะ
 • รักษาสุขภาพนะคะ

สวัสดีค่ะ  พี่อักษร ทับแก้ว

 • หายไปนานเลยนะคะพี่อักษร  คิดถึงพี่ๆ ทุกคนค่ะแต่ช่วงนี้ต้องตัดอกตัดใจไม่ให้ติดโกมากนะคะ ฮา...
 • คิดถึงพี่อักษรเหมือนกันค่ะ
 • ที่โน้นมีวันเด็กไหมค่ะ
 • รักษาสุขภาพนะคะ

สวัสดีค่ะ อ.พันคำ

 • สวัสดีปีใหม่ และสุขสันต์วันเด็กค่ะ
 • ไม่คิดว่าอาจารย์จะยังจำมิมได้นะคะ อิอิ
 • หายไปตั้งนานแหน่ะ
 • ไม่ได้หายไปไหนหรอกค่ะเข้ามาเพียงแต่ไม่ได้แสดงตัวเท่านั้นเอง อิอิ
 • อาจารย์สบายดีนะคะ
 • ระลึกถึงเสมอค่ะ

ท่านสิทธิรักษ์..

 • สวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะ
 • รักษาสุขภาพกายใจนะคะ

สวัสดีค่ะพี่ poo

 • ขอบคุณพี่ปูมากค่ะสำหรับกำลังใจที่มีให้น้องสาวคนนี้เสมอๆนะคะ
 • ซาบซึ้งใจจริงๆค่ะ  พี่ปูก็เหมือนกันนะคะ ยังงัยน้องสาวคนนี้ก็ยังคิดถึงและส่งกำลังใจให้พี่สาวเสมอๆ
 • แล้วเราจะพบกันอีกค่ะ
 • รักษาสุขภาพนะคะ
 • คิดถึงมากค่ะ

 

ครูมิมคนดี

ความจริงอ่านมารอบหนึ่งแล้ว...แต่ไม่ได้บันทึกค่ะ...^_^...

อ่านไปก็ยิ้มไป...ผู้ใหญ่ทุกคนก็ต้องเคยเป็น "เด็ก" จริงไหมคะ และแน่นอนว่า เราล้วนมีหัวใจของเด็กน้อยแฝงอยู่ด้วยกันทุกคน

ชอบและเห็นด้วยที่ครูมิมบอกว่า...

และมีคำถามที่ฝากถึงผู้ใหญ่........ว่าวันนี้ผู้ใหญ่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กแล้วหรือยัง ??? 

การพร่ำสอนไม่มีประโยชน์หากไม่เคยทำความดีเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็น.......จริงไหมค่ะ

จริงค่ะ...^__^...

คิดถึงครูมิมเสมอเหมือนเดิมค่ะ

 

มาสวัสดีวันเด็กกับครูมิม ด้วยคนค่ะ ว่าจะเขียนบอกว่าชอบ คำถามถึงผู้ใหญ่ อยู่เชียว คุณคนไม่มีราก ช่วยมาย้ำให้แล้ว เพราะวันเด็กที่เราเที่ยวบอกว่าเขาควรจะทำตัวยังไงนี้ เราต้องถามตัวเองกันด้วยนะคะว่าเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กๆกันเต็มที่หรือยังด้วย เพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลย  

 • สวัสดีเด็กดีอีกคน...
 • เกษตร(อยู่)จังหวัดก็เคยเป็นเด็กมาครั้งหนึ่งนะ...
 • มาขอทุบกระปุ๊กด้วยคน...แต่ว้า..ของเกษตรเบาจัง..ฮิฮิ
 • มีความสุขในวันเด็กครับ...

ตกลงผ่านฉลุยแล้วใช่ไหมน้องเรา

...

เริ่มต้นเป็นนักศึกษาอีกครั้ง น่าดีใจนะคะ

พี่ล่ะตื่นเต้นๆ แทน อยากเรียนบ้างจัง

...

เต็มที่ เดินหน้า ศรัทธา มิมีถอย

ซินเจียยู่อี่  ซินนี้ฮวดไช้    ครับ

                   

ดีครับ ครูมิมครับ สบายดีหรือป่าวครับ

สวัสดีค่ะ

* ตามพันธกานต์ เข้ามาเยี่ยมค่ะ

* สบายและสุขกายสุขใจนะคะ

ตามครูพี่พรรณา มาชวนน้องไปนับดาว ก่อนนอน ค่ะ ฝันดีนะคะ

 

น้องครูมิมอยู่ไหนนะคะ คิดถึงค่ะ หายไปอีกแล้ว ตามน้องปูมาเหมือนกันค่ะ

ตอนแรกผมคิดว่าครูมิม เป็นอาจารย์ประจำแผนกวิชาก่อสร้างซะอีกต้องขออภัญคุณครูจริง ๆ

ผมมีเรื่ีองอยากรบกวนคุณครูช่วย ประชาสัมพันธ์เวบไซต์ผมให้หน่อยครับ ไม่ใส่สิทธิ์ประโยชน์ส่วนตัวนะครับแต่เป็นการช่วยในการพัฒนาให้กับเด็กเรื่องการเขียนแบบครับ

ผมทำเป็นไฟล์ Vedio ให้ดาวน์โหลดไปดูได้ฟรีไม่เสียเงินแต่้ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดหน่อยครับ ผมเป็น ศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รุ่น 3801101003 ถ้าผมจำไม่ผิด

ตอนนั้นยังเป็น Autocad V.14 อยู่เลยคอมพิวเตอร์ก็มีน้อย พอผมเรียนจบปรากฎว่าผมเขียนแบบไม่เป็นครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย จนผมได้มาทำงานก็พบกับความจริงที่ผมยังขาดอีกมากมาย ผมจึงอยากที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่อง Autocad จากประสบการณ์จริงของผมให้กับรุ่นน้อง เผื่อเป็นประโยชน์ ครับ

bast regard

Nadam c

ลืมบอกเวบไซต์ครับ

http://www.thaidrawing.com

ฺBest Regard.

Nadam C

มาทิ้งรอย สลักรัก ไว้ในทรงจำค่ะ น้องครูมิม

....

แด่ น้อง ต้อง สองเท่า แลว้เจอกันค่ะ :)

สวัสดีค่ะ

แวะมาบ้านครุมิม เจ้าของบ้านทิ้งไปบ้านใหม่แล้ว

คิดถึงมากค่ะ

(^__^)

มาทิ้งโน้ตไว้หน้าบ้าน....

สบายดีนะคะ...^_^...

แวะมาทักทายครูมิมจ๊ะ

พี่แจ๋วยุ่งวุ่นวาย ลากคอมฯส่วนตัวมาทำงาน

เลยไม่มีเวลาเข้ามาอ่านบล็อก

แต่ยังจำน้องสาวคนนี้ได้อยู่นะคะ

พี่แจ๋วค่ะ

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาส่งกำลังใจค่ะ
 • ชอบกลอน...มากค่ะ
 • ขอคัดลอกไปให้เด็ก ๆ  อ่านนะคะ
 • แวะไปเยี่ยมกันบ้างนะคะ

                      ×÷•.•´¯`•)» บ้านรักษ์สุขภาพ «(•´¯`•.•÷×

แวะมาส่งความรักและความคิดถึงค่ะ

รักษาสุขภาพนะคะ อย่าหักโหมงานมากจนลืมพักผ่อน

รออ่านผลงานรวมเล่มนะคะ

(^___^)

อย่าเอาแต่อ่านเม้นเฉยๆ

หาีเวลาอันมีค่าเข้ามาเขียนได้

ก็คงจะหาเวลาอันมีค่าเข้ามาตอบเม้นท์ได้มั่งนะครับ

ในวันเวลาที่ได้เจอครูมิม

ในบางมุม ก็ดูเป็นเด็กเหมือนกัน

แต่คงด้วยหน้าที่การงาน ที่ต้องสวมบทบาทผู้ใหญ่ที่น่ายำเกรง

แต่เมื่อยืนอยู่กับรุ่นพี่ที่มีอายุมากกว่า

แลดูเหมือนเป็นเด็กใสๆเหมือนกันนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท