จากการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์

นิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากการที่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ดร.อรอุมา   บุณยารมย์  ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ Lingnan University , The Hong Kong Polytechnic University และ Hong Kong University and Technology

โดยได้สรุปสารจะจากการศึกษาดูงายรายวิชาศึกษาทั่วไป  ดังนี้ค่ะ

1.ความคาดหวัง/เป้าหมายหรือความมุ่งหมายก่อนเข้าร่วมดูงานในครั้งนี้ คือ

       - ได้รับทราบแนงทางการบริหารจัดการหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

       - ได้เห็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

2.สิ่งที่ได้รับ(เกินกว่าเป้าหมายและ/หรือ ต่ำกว่าเป้าหมายจากการเข้าร่วมดูงาน) ในครั้งนี้คือ

        ทราบแนวทางการบริหารจัดการหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะเป็นการนำเสนอ และ/หรือ สอดแทรกกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเข้าไปในบทเรียน  นอกจากนี้นิสิตยังได้มีโอกาสปฏิบัติจริง สัมผัสจริง  ทำให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นจากประสบการณ์จริงอีกด้วย

3.เหตุใดสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ได้รับจึงแตกต่างกัน

        ได้มีการซักถาม  แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ปฏิบัติจริงทำให้ได้แนวทางการบริหารจัดการหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ดีขึ้น  แต่น่าเสียดายที่ได้ได้เห็นการจัดการเรียนการสอนจริงๆ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงของการสอบ

4.สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ    เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

5.หลังจากการดูงาน สิ่งที่จะกลับมาทำหรือปรับปรุงพัฒนา คือ

     จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีการนำ และ/หรือ แทรกกิจกรรมเข้าไปในบทเรียน เน้นให้นิสิตได้ปฏิบัติจริง สัมผัสจริง

6.ถ้ามีโอกาสทำสิ่งนี้อีก คิดว่าจะทำหรือปรับปรุงอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม

    - จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตุประสงค์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป คือ  เน้นการนำ และ/หรือ แทรกกิจกรรมเข้าไปในบทเรียนโดยจะต้องจัดแบ่งกลุ่มของนิสิตให้เหมาะสม เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ได้จริงทุกคน  และที่สำคัญคือต้องได้ปฏิบัติจริง สัมผัสจริง

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานบุคคลสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)