การจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ขั้นแรกต้องจัดทำโครงสร้างรายวิชาก่อน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของรายวิชา ดังนี้

1.ศึกษาตัวชี้วัดทั้งหมดในคำอธิบายรายวิชา

2.จัดกลุ่มตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันแล้วตั้งชื่อหน่วยให้น่าสนใ

3.กำหนดสาระสำคัญของแต่ละหน่วย

4.กำหนดจำนวนชั่วโมง และคะแนนสำหรับแต่ละหน่วยให้เหมาะสม(รวมตลอดปี/ภาคเรียนเท่ากับที่กำหนดในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา)

                สาระสำคัญ คือองค์ความรู้สำคัญ เป็น ความคิดรวบยอด (Concept) ที่เป็นหลักการ ที่ต้องการให้ฝังติดตัวผู้เรียนไปเป็นเวลานาน และสามารถนำมาใช้ได้เมื่อต้องการ ในสาระสำคัญน่าจะมี 3 ส่วน ได้แก่ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะของวิชา ที่ต้องการให้เป็นองค์ความรู้ที่ติดตัวผู้เรียนไปเป็นเวลานาน

เมื่อได้โครงสร้างรายวิชาในภาพรวมแล้ว จึงนำแต่ละหน่วยมาออกแบบการเรียนรู้โดยเทคนิค  Backward Design ดังนี้

1.       กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วยฯ มีดังนี้

1.1    สาระสำคัญ(Concept) เป็นองค์ความรู้โดยรวมที่ต้องการให้ฝังติดตัวผู้เรียนไปเป็นเวลานาน หรือที่เรียกว่าความเข้าใจที่คงทน(Enduring Understanding)(เป็นองค์ความรู้ที่เป็นหลักการ หรือหลักวิชาของแต่ละเรื่อง) เช่น "เซลล์ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยนิวเคลียส ไซโทพลาสซึม และเยื่อหุ้มเซลล์ ภายในเซลล์มีการผ่านของสารโดยการแพร่ หรือออสโมซิส เพื่อดำรงความสมดุลของเซลล์และเพื่อการเจริญเติบโตของเซลล์" "เลขยกกำลัง คือการคูณเลขนั้น ๆ ตามจำนวนของเลขชี้กำลัง" "วัตถุใด ๆ เมื่อมีการเคลื่อนที่ จะมีทิศทาง ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว และอัตราเร่ง"

1.2    ตัวชี้วัดชั้นปี หรือตัวชี้วัดช่วงชั้นที่นำมาจัดกลุ่มทำเป็นหน่วยฯ

1.3    คุณลักษณะ(ของวิชา)

1.4. สมรรถนะสำคัญ(จากหลักสูตร)

1.5    คุณลักษณะอันพึงประสงค์(จากหลักสูตร)

2.       กำหนดหลักฐานที่เป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่

2.1    ชิ้นงาน/ภาระงานโดยรวมที่เป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนมีความเข้าใจตามเป้าหมายของหน่วยฯ แล้ว สำหรับเป้าหมาย สาระสำคัญ

2.2    ชิ้นงาน/ภาระงานที่เป็นหลักฐานว่ามีความเข้าใจตามเป้าหมายที่เป็นตัวชี้วัด คุณลักษณะ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.       ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหน่วยฯ ที่กำหนด โดยนำหลักฐานแต่ละหลักฐาน มาเป็นตัวกำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ แล้วจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาเขียนแผนการจัดารเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบ ได้แก่

3.1    หัวแผนการจัดการเรียนรู้(หน่วยการเรียนรู้เรื่อง......รหัส และชื่อรายวิชา........กลุ่มสาระการเรียนรู้...........ชั้น...........ภาคเรียนที่.........เวลา.......ชั่งโมง) มาตรฐานการเรียนรู้....ตัวชี้วัด

3.2    มาตรฐานการเรียนรู้..............

3.3    ตัวชี้วัด..................

3.4    สาระสำคัญ.......

3.5    สาระการเรียนรู้

3.5.1           ความรู้......................

3.5.2           ทักษะ/กระบวนการ.......................

3.5.3           คุณลักษณะ.......................

3.5.4  สมรรถนำสำคัญ

3.5.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.6    การจัดการเรียนรู้/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้(นำเข้าสู่บทเรียน สอน สรุปประเมิน)(ควรเขียนเป็นรายชั่วโมงตามตารางสอนที่จัดให้)

3.8    สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้

3.9    การวัดและประเมินผล(วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด)

เมื่อจัดทำโครงสร้างรายวิชา และจัดทำหน่วยการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ควรมีการประเมิน

ความถูกต้อง และเหมาะสมของหน่วยฯ ก่อนที่จะนำไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

สำหรับตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ อาจจะศึกษาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ที่การออกแบบโดย

เทคนิค Backward Design ที่มีอยู่ทั่วไป และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและตัวอย่างหน่วยฯ ได้ใน "นิเทศonline" ใน web สพฐ.และใน  "ครูบ้านนอก" ครับ ขณะนี้มีรายละเอียดการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน โดยเทคนิค Backward Design Version ล่าสุดเดือนพฤศจิกายน  และที่ไม่ได้ขึ้นเว็บไซต์ แต่ได้ปรับปรุงขึ้นอีก ขณะนี้ มีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ของวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สังคมศึกษา ป.6 ภาษาไทย ม.1 ภาษาอังกฤษ ม.1 และ วิทยาศาสตร์ ม.2 ไว้แลกเปลี่ยนกัน แต่ไม่ใช่เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับ ถ้าต้องการขอให้ mail ขอไปที่ [email protected] ผมจะส่งให้ครับ