หนังสือเล่มเล็ก.....จากบันทึกเรื่อง .....ช่วยนักเรียนท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ..อย่างไร(3)

*****

ต้องนำมาให้นักเรียนได้เขียน ได้ทำ  ตามใจตนเองที่ต้องการ  จากการเรียนในชั้นเรียนมาแล้ว  นักเรียนสนใจจะเขียนประโยค หรือ กลุ่มคำอะไร ก็ลงได้.....ในหนังสือเล่มเล็กของตนเอง

Sml1

*****

ในช่วงนี้ นักเรียนจะมีกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบ  จึงทำให้จัดการเรียนรู้ ได้ยากมาก  นักเรียน ไม่พร้อมที่จะเรียน 

ครูอ้อยจึงนำ ...หนังสือเล่มเล็กนี้ ออกมาให้นักเรียนได้จัดทำ

Stu7788

*****

เป็นผลดี ที่ทำให้นักเรียน ได้นำความรู้ที่ได้  มาลงบันทึกไว้ในหนังสือเล่มเล็ก 

นักเรียนส่วนหนึ่งไปทำกิจกรรมของตน  ส่วนที่ไม่มีกิจกรรม  ก็จะมีกิจกรรม หนังสือเล่มเล็ก.....

B2

*****

Br1

บันทึกอ้างอิง

*****

การท่องคำศัพท์..ยังมีประโยชน์

ความรู้ที่คงทน..การท่องจำคำศัพท์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจำ..การท่องจำคำศัพท์

ช่วยนักเรียนท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ..อย่างไร

ช่วยนักเรียนท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ..อย่างไร(2)

ช่วยนักเรียนท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ..อย่างไร(3)

ช่วยนักเรียนท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ..อย่างไร(4)