สวัสดีครับลูกศิษย์กรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3 และชาว Blog

            ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนรู้กับโครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3 ซึ่งนอกจากบุคลากรระดับ 8 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้วยังมีแนวร่วมจากหน่วยงานอื่นอีก 9 ท่าน

            ผมทำงานครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 แล้ว ซึ่งได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้น ผมก็ได้เปิด Blog นี้และคาดหวังว่าทุกท่านจะใช้ Blog เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้กัน และเป็นคลังสมองของพวกเรา และก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับชาว Blog ที่สนใจด้วย

                                                                       

                                                                                      จีระ หงส์ลดารมภ์

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนรู้เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2552

ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552