บทความเรื่องแนวทางการต่อใบอนุญาตฯ นี้ ปรากฏอยู่ในไดอารี่ล่มล่าสุดของคุรุสภา หากเพื่อนครูท่านใดสงสัยในประเด็นไหน ถามมาก่อนนะคะ แล้วจะหาคำตอบให้เป็นระยะ ซึ่งอย่างที่จั่วหัวข้างต้นนะคะ นี่คือ แนวทางในการต่อใบอนุญาตฯ นะคะ

แนวทางการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุมที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใบอนุญาตฯมีอายุ 5 ปี และผู้ที่จะสามารถต่อใบอนุญาตฯได้ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรสภากำหนด ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณา

ครู

ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

ศึกษานิเทศก์

1.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

1.ปริญญาทางการศึกษา

2. ปริญญาตรีอื่น+ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)

3. ปริญญาตรีอื่น+ผ่านการรับรองความรู้(เทียบโอนทดสอบหรือฝึกอบรม)

4.ปริญญาตรีอื่น+ประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี

5.ต่ำกว่าปริญญาตรี+ประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี

1.ปริญญาตรีบริหารการศึกษา

2.ปริญญาตรี/โท/เอกอื่น+ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา

3. ปริญญาตรี/โท/เอกอื่น+ผ่านการรับรองความรู้

4.ปริญญาตรี/โท/เอกอื่น + ประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา หรือบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี

5.ต่ำกว่าปริญญาตรี+ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา หรือบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี

1.    ปริญญาโททางการศึกษา

2.ปริญญาโทอื่น+ผ่านการรับรองความรู้(เทียบโอน ทดสอบ หรือการฝึกอบรม)

3.ปริญญาโทอื่น+ประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี

4.ปริญญาตรี+ประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มีผลการพัฒนาตามกิจกรรมที่คุรุสภากำหนดไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ภายใน 5 ปี

พัฒนาตนเอง

พัฒนาโดยโรงเรียนเป็นฐาน

พัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก

-ศึกษาให้มีวุฒิสูงขึ้น

- เลื่อนวิทยฐานะ

-เป็นวิทยากร

-เขียนตำรา บทความ ผลงานทางวิชาการ

- ทำวิจัย

- สร้างนวัตกรรม

-เข้าอบรม/สัมมนา

- ได้รับการยกย่อง

3. มาตรฐานการปฏิบัติตน

ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชา