ช่วงวันที่ 16 - 21 ธันวาคม  ได้ไปอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรการศึกษา ฯ 51  ซึ่งจะมีการใช้กับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนนำร่องของแต่ละ สพท. ในปีการศึกษา 2552  และใช้ในทุกโรงเรียนในปีการศึกษา 2553  การอบรมครั้งนี้วิทยากรบอกว่าเป็นการปรับเล็ก  ไม่แตกต่างจากหลักสูตร ฯ 44  เท่าใดนัก เพียงแต่ทำให้ง่ายขึ้น เพราะกำหนดตัวชี้วัดรายปีให้  (แทนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) รวมทั้งกำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางในแต่ละชั้นปีให้ด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ก็ลดลงจาก 76  ตัว เหลือ 67  ตัว   เป้าหมายสำคัญก็คือต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครู  จากการสังเกตการอบรมไม่ค่อยมั่นใจว่าครูจะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่  เพราะในการทำหน่วยการเรียนรู้ผู้ที่ไปเข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนความคิดในการติดยึดกับเนื้อหาเดิม ๆ  อีกทั้งวิทยากรพี่เลี้ยงก็ยังตอบ    คำถามไม่ตรงกันและด้วยความไม่มั่นใจอีกต่างหาก  ที่สำคัญครูผู้สอนบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการจัดหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานและการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Backward Design  การเข้ารับการอบรมที่วิทยากรมีความเข้าใจเอาเองว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานในเรื่องเดิมมาดีแล้ว  ทำให้ผู้ที่สับสนก็ยังสับสนอยู่ต่อไป  ตอนทำหน่วยการเรียนรู้เห็นทุกคนสนใจถ่ายเอกสารที่กลุ่มลงมือทำกันยกใหญ่  แต่เมื่อเอาไปติดบอร์ด วิทยากรบอกว่ายังไม่มีหน่วยไหนสมบูรณ์ แล้วตัวอย่างที่ผิด ๆ  ที่ถ่ายเอกสารกันไปดูที่โรงเรียนใครโรงเรียนมัน ก็จะกลายเป็นตัวอย่างที่ผิด ๆ  อยู่อย่างนั้น เช่นเดียวกับการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตอนอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านไป  ความจริงวิทยากรของ สพฐ. น่าจะนำหน่วยการเรียนรู้ที่เห็นว่าสมบูรณ์จากแต่ละจุดการอบรม หรือถ้าบกพร่องก็เติมเต็มให้สมบูรณ์ซะ แล้วนำขึ้นเว็บไซต์ให้ได้ศึกษากันโดยทั่วไปจะดีกว่าปล่อยให้แต่ละคนได้ตัวอย่างไปอย่างไม่เข้าใจว่าบกพร่องตรงไหน