หลังจากที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของกลุ่มงานบริการวิชาการแล้ว ในสัปดาห์ที่ 1 ของการฝึกงานดิฉันได้ทำการศึกษา ค้นควา หาข้อมูล โดยเริ่มจากเปิดดูเว็บไซต์เดิมของกลุ่มงาน โดยตรวจสอบดูว่ามีเว็บเพจหน้าใดบ้างที่ไม่ได้ทำการอัพเดต หรือมีหน้าใดบ้างที่เปิดไม่ได้ หรือมีปัญหา โดยผู้ดูแลฝึกงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการฝึกงานในครั้งนี้ก็คือ นายสุวิทย์ สุวรรณเจริญ ซึ่งในสัปดาห์นี้พี่สุวิทย์ได้มอบหมายให้ดิฉันทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อเตรียมในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป และนอกจากนี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการคุม Lab Ms Excel และงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติ ได้แก่ การจัดเอกสารลงแฟ้ม การตรวจเช็คเอกสาร การพิมพ์เอกสาร/โบชัวร์หลักสูตร และการอยู่ประจำหน้าเคาน์เตอร์ตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย

และในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2549 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทั้งหมด ในการปฐมนิเทศนี้ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และลักษณะการทำงานภายในองค์กร รวมถึงได้ตกลงข้อควรปฏิบัติในการฝึกงาน