การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน

แม้นศิริ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน

ชื่อผลงาน  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน

เรื่อง  ระบบสุริยะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชื่อสกุล  นางสิริลักษณ์  แม้นศิริ   โรงเรียน  อนุบาลปากคาด  สพท.  หนองคาย  เขต  2

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  081-7082105

1.  หลักปฏิบัติตน/ครองตน/ครองงาน

     1.1  หลักการปฏิบัติตน  คุณครูสิริลักษณ์  แม้นศิริ  เป็นผู้มีการครองตน  ดังนี้

            1.1.1   เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยามารยาทของครูและคนทั่วไป  ไม่เสพสิ่งมึนเมา  ไม่มีอบายมุข  เป็นคนดีมีความจริงใจต่อคนทุกคน  ขยันอดทน  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  ครู  และชุมชน  ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นระดับโรงเรียน  อำเภอ  และระดับจังหวัด

            1.1.2  ในด้านครอบครัว  เป็นครอบครัวที่เป็นตัวอย่างที่มีความพร้อมทุกด้านเป็นแบบอย่างแก่สังคม  ส่งเสริมให้การศึกษาแก่บุตรธิดาให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข

            1.1.3  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  เป็นผู้จรรโลงจารีตประเพณี  มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  เป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน

            1.1.4  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทุกเรื่อง  เช่น  การแต่งกาย  การพูดจา  กริยามรรยาท 

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ดูแลรักษาและสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้น่าอยู่

            1.1.5  รักและศรัทธาในวิชาชีพครู  ตั้งแต่รับราชการมาไม่เคยทำให้อาชีพครูเสื่อมเสีย  มีแต่สร้างคุณงามความดีเพื่อพัฒนาอาชีพให้เจริญขึ้น  เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนานักเรียน  ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  และพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานของโรงเรียนและครูจะได้เป็นครูมืออาชีพต่อไป

      1.2  หลักการครองคน 

             ข้าพเจ้ารับราชการมา  30  ปี  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  ครู  ไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียหรือประพฤติผิดวินัย       มีแต่ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และบุคคลทั่วไปตามได้รับคำยกย่องชมเชยจากเพื่อนร่วมงาน  ผู้บังคับบัญชา  ผู้ปกครองและนักเรียน  ตั้งใจอบรมลูกศิษย์ทุกคนให้เป็นคนดี  เป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมงาน     มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น  ผู้บังคับบัญชา  ซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อทางราชการโดยประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ในทุกเรื่อง  เช่น  การแต่งกาย  การพูดจา  กริยามารยาท  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนเห็นและนักเรียนได้ทำตาม  เช่น  ช่วยกัน  เก็บกวาด  เช็ดโต๊ะเก้าอี้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น 

1.3  การครองงาน

      คุณสมบัติของคุณครูสิริลักษณ์  แม้นศิริ  ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานครูแห่งชาติ  3  ด้านที่กำหนดไว้มีดังนี้

      การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู 

      การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรเป็นอย่างดี  โดยดำเนินการดังนี้

1)  ศึกษาหลักสูตร  วิเคราะห์หลักสูตร  กำหนดจุดประสงค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  

2)  จัดทำหนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน  เรื่อง  ระบบสุริยะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   จำนวน  6  ชุด 

                3)  สร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล  เช่น  แบบทดสอบ  แบบประเมิน  เป็นต้น

                หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

                1)  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

                2)  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เวรประจำวันพฤหัสบดี                        

3)  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

2.  แนวทางการปฏิบัติงาน/การจัดการเรียนการสอน

                -ตัวอย่างผลงานดีเด่น

หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ระบบสุริยะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   เป็นการจัดกิจกรรมที่แปลกใหม่  น่าสนใจ  นักเรียนไม่เคยได้ทำกิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อน  จึงทำให้นักเรียนกระตือรือร้น  และทุ่มเทกับการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

-ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือการ์ตูน  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  3.88  : ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  แสดงว่าหนังสือการ์ตูนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนอยู่ในระดับเหมาะสม  มาก  และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  1,2 และ 3  แสดงผลงาน  Best  Practice    เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ  ปีการศึกษา  2551

3.  สรุป  ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน

                3.1  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพ  85.91 / 87.27  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80 / 80  ที่ตั้งไว้

                3.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน

                3.3  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  แสดงให้เห็นว่า  หนังสือการ์ตูนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น  มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#วิทยาศาสตร์#ระบบสุริยะ#สิริลักษณ์#การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน#หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน

หมายเลขบันทึก: 229618, เขียน: 15 Dec 2008 @ 07:12 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 16:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)