โครงสร้างอะตอม

  Contact

  แนวคิดของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม   

                                         โครงสร้างอะตอม

แนวคิดของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม

    1.1 โครงสร้างอะตอมของดอลตัน

     จากแนวคิดเรื่องอะตอมในสมัยกรีก ซึ่งกล่าวว่า "สสารประกอบด้วยอะตอม ซึ่งเป็นอนุภาคที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก" จอห์น ดอลตัน จึงได้เสนอความคิดเกี่ยวกับอะตอมมีใจความว่า
               1. สารต่างๆ ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็ก เรียกว่า อะตอม ซึ่งแบ่งแยกอีกไม่ได้ และสร้างขึ้นหรือทำให้สูญหายไปไม่ได้
               2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน จะมีมวลเท่ากัน มีสมบัติเหมือนกัน แต่จะแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น ๆ
               3. สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของอะตอมของธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปและมีอัตราส่วนการรวมตัวเป็นตัวเลขอย่างง่าย เช่น CO2

    สรุปแบบจำลองอะตอมของดอลตัน

           " อะตอมมีรูปร่างเป็นทรงกลม มีขนาดเล็ก ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก"

                

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In Basic Science

Post ID: 22954, Created: , Updated, 2012-06-10 09:20:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)