Welcome  To   Mathematics  World!!!            

 
   

 เรื่องราวน่ารู้

      ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

      บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส

 

By  Miss  Por

 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

      ความมหัศจรรย์ของสามเหลี่ยมมุมฉาก

 
 

      ทำความรู้จักกับเจ้าของทฤษฎีกันก่อน

เกิด        582 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองซามอส (Samos) ประเทศกรีซ (Greece)
เสียชีวิต 507 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองเมตาปอนตัม (Metapontum)
ผลงาน  
สร้างสูตรคูณหรือตารางปีทาโกเรียน ทฤษฎีบทเรขาคณิตที่ว่า "ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ ผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉาก"