แบบเสนอผลการพัฒนานักเรียนที่ประสบผลสำเร็จ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีเขต 2

แบบเสนอผลการพัฒนานักเรียนที่ประสบผลสำเร็จ  

เขตคุณภาพกบินทร์บุรี  1  

 


ชื่อเรื่อง   การวาดภาพประกอบการอ่าน  

โรงเรียน   กบินทร์วิทยา  

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2

โดย   นางจุฑามาศ  ปานคีรี     E-mail :  [email protected]hotmail.com

1. แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎี

                เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชาการใช้ห้องสมุดกับวิชาศิลปะ             

2. วัตถุประสงค์

                1. เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน             

                2. เพื่อฝึกวาดภาพระบายสี                            

                3. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

                4. เพื่อออกแบบหนังสือเล่มเล็กด้วยตนเอง

                5. เพื่อฝึกการเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเองให้สวยงาม

3. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา

                1. ครูให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการจัดทำหนังสือเล่มเล็กด้วยตนเองซึ่งมีขั้นตอนในการจัดทำดังนี้

                                ð อ่านหนังสือเรื่องที่นักเรียนสนใจ

                                ð นำเรื่องที่อ่านมาจัดทำเป็นแผนผังความคิด ( Mind  Map)

                                ð ออกแบบการเขียนเรื่อง

                                ð ออกแบบตัวละครประกอบเนื้อเรื่อง

                                ð วาดภาพระบายสีให้สวยงาม

                                ð สอนวิธีการจัดทำรูปเล่มหนังสือเล่มเล็ก  และส่วนประกอบของหนังสือเล่มเล็ก 

                2. ให้นักเรียนออกแบบหนังสือเล่มเล็กด้วยตนเองโดยใส่สิ่งต่างๆ  ลงไปดังนี้

                                ð ใส่ใจในเรื่องการเขียนให้ถูกต้อง

                                ð เนื้อเรื่องน่าสนใจ  ตัวละครน่าสนใจ

                                ð จัดทำทีละขั้นตอน  และทุกขั้นตอนต้องนำมาให้ครูตรวจก่อนที่จะทำขั้นต่อไป  และทำไปจนถึงขั้นออกมาเป็นรูปเล่ม  ซึ่งในแต่ละตอนจะมีการเก็บคะแนนทุกครั้ง   

                3. ให้นักเรียนเขียนรายงานประกอบการทำหนังสือเล่มเล็ก  โดยประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้

ð สาเหตุที่นักเรียนเลือกเรื่องนี้มาจัดทำหนังสือเล่มเล็ก

ð วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

ð   บรรณานุกรมของหนังสือที่นักเรียนศึกษาค้นคว้าและนำมาอ้างอิง

ð วิเคราะห์และวางแผนในการจัดทำ

ð วิธีการตัดกระดาษและตัวละคร

ð ขั้นตอนในการจัดทำทุกขั้นตอน

ð วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ

ð ปัญหาและอุปสรรคในการทำหนังสือเล่มเล็ก

ð ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการทำหนังสือเล่มเล็ก

ð ข้อเสนอแนะในการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก

                4. สรุปการเรียนการสอนโดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามทุกเรื่องที่นักเรียนมีปัญหา  ให้คำเสนอแนะเมื่อนักเรียนสงสัย 

                4. การวัดผลและประเมินผลโดยให้นักเรียนประเมินตนเองตามหัวข้อที่กำหนด  นำผลงานไปให้ผู้ปกครองดู  และประเมินผลงานนักเรียน  ให้เพื่อนในชั้นเรียนประเมิน 1 คน  และเพื่อนต่างห้องประเมินอีก  1  คน  สุดท้ายครูเป็นผู้ประเมิน

                5. นักเรียนทุกคนมีผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง  และจัดประกวดหนังสือเล่มเล็กภายในชั้นเรียน  ประกวดในระดับสายชั้น  เพื่อมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ทำได้ดีที่สุดและสวยงามที่สุด  โดยแต่งตั้งครูในหมวดภาษาไทย  หมวดศิลปะ  และครูผู้สอนเป็นกรรมการตัดสินผลงาน 

4. ผลการดำเนินงาน

                ð นักเรียนภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง   มีผลงานเป็นของตนเองทุกคน  และได้รับคะแนนจากการทำงานชิ้นนี้ตามความสามารถของตน

                ð ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการตัดสินผลงานของลูก  ได้เห็นผลงานของลูกและภาคภูมิใจกับลูก

                ð นักเรียนมีประสบการณ์ในการเลือกอ่าน  ออกแบบ  วาดภาพ  ระบายสี  สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

                ð นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็กในงานวิชาการของเขตการศึกษา  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

                ð ทำให้ครูผู้สอนโรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงานและยืมผลงานของนักเรียนที่ชื่นชอบไปเป็นแบบอย่างอยู่เสมอ ๆ  ครูผู้สอนได้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำหนังสือเล่มเล็กเป็นบางครั้ง

                ð เผยแพร่ผลงานนักเรียนในหัวข้อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ทางเว็บไซต์      http://www.google.co.th     และเว็บไซต์  http://gotoknow.org    ค้นหาในหัวข้อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  เลือกเว็บไซต์ที่นำเสนอโดย  จุฑามาศ  ปานคีรี

                ð ทำให้นักเรียนเกิดการแข่งขันกันทำงานเพื่อจะได้ชนะและผลงานของนักเรียนจะได้ลงในเว็บไซต์ที่ครูจัดทำขึ้น  เป็นการให้แรงเสริมแก่นักเรียนอีกทางหนึ่ง

 

ððððððððð

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของครูอ้วน

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน#กิจกรรมการเรียนการสอน#โรงเรียนกบินทร์วิทยา#สพท.ปราจีนบุรี เขต 2

หมายเลขบันทึก: 228796, เขียน: 11 Dec 2008 @ 15:42 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

น่ารัก สดชื่น อยากดูต่อในทันที เก่งมากๆ ค่ะ