ปริญญาเอก รุ่นที่ 10 ภาควิชาการบริหารการศึกษา มศว. ประสานมิตร

ปริญญาเอก รุ่นที่ 10 ภาควิชาการบริหารการศึกษา มศว. ประสานมิตร

  

                     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศได้รับเชิญบรรยายเรื่อง ทรัพยากรมนุษย์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 10 ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

                 งานนี้ รศ.ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษารุ่นที่ 10 ร่วมรับฟังด้วย

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้บรรยายว่า

§       การเรียนปริญญาเอกต้องมีปณิธาน

§       ทรัพยากรมนุษย์เปลี่ยนเป็นทุนมนุษย์แล้ว เพราะต้องมีการลงทุนแบบฉลาด

§       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่า ขาดทุนคือกำไร ดังนั้นการเรียนปริญญาเอกต้องทำให้ให้มีคุณภาพ

§       ทุนมนุษย์ต้องมี passion, creativity และ innovation

§       ผู้บริหารโรงเรียนต้องบริหารการเรียนรู้ ต้องใฝ่รู้

§       การศึกษาไทยควร think global และ act local

§       มนุษย์เราต้อง create ไม่ใช่รับจ้างทำของ

§       เด็กไทยมักบ้าสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่แผ่วลงเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้ว

§       การบริหารคือการปลูกข้าวและเก็บเกี่ยว นั่นคือการบริหารคน ต้องดูวัฒนธรรมแต่ละแห่งให้ดี ควรทำให้คนมีความกระตือรือล้นทำงานให้เรา

§       ควรไปดูงานที่ต่างประเทศเพราะทำให้เรียบเรียงความคิดได้ดี

§       การทำงานเรื่องคนต้องได้รับการสนับสนุนจากเบื้องบนด้วยจึงจะประสบความสำเร็จ

§       ครูไทยต้องมีวัฒนธรรมการเรียนรู้และต้องสร้างค่านิยมที่ดี

§       กระทรวงศึกษาธิการต้องเชื่อมโยงกับศศินทร์และสภาหอการค้า

§       ควรจะสร้างภาวะผู้นำ

§       ควรมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำงานของเรา

§       อาจารย์ที่ดีต้องรู้จักพึ่งตนเองและพัฒนาตนเอง

§       ควรลดแรงจูงใจทางลบเช่น ความขัดแย้ง ความไม่ยุติธรรม การประเมินผลแบบเล่นพรรคเล่นพวก และต้องใส่แรงจูงใจทางบวกให้มากกว่าลบ

§       การสร้างแรงจูงใจทางบวกโดยผู้บริหารต้องทำให้คนมีความสุขในการทำงานร่วมกันในองค์กร ยกย่องคนในองค์กรให้เท่าเทียมกัน มองมนุษย์อย่างมีศักดิ์ศรี

§       การบริหารคนต้องปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

§       รู้จักโค้ชลูกน้อง ศึกษาเขา อย่าไปสั่งการ

ในตอนท้ายศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

รศ.ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกแก่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

และ ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academy

คำสำคัญ (Tags)#ทรัพยากรมนุษย์#ปริญญาเอก#มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ#ภาควิชาการบริหารการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 226604, เขียน: 01 Dec 2008 @ 14:43 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 30, อ่าน: คลิก


ความเห็น (30)

พ.ต.ต. ดิฐภัทร นพชัย
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       ผมสนใจ Competency 5 เรื่องที่อาจารย์จีระสอน

§       ถ้าผู้บริหารเรามี service mind จะสร้างให้เกิดในบุคลากรอย่างไร

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

 §        บางคนมี service mind อยู่แล้ว แต่บางคนยังไม่มี ดังนั้นต้องสร้างความ

               ตระหนัก แต่มันก็เป็นเรื่องยากเพราะเป็นจิตวิญญาณ

§       ผู้บริหารที่จบปริญญาเอกควรจะเข้าใจความหลายหลายของมนุษย์จึงเป็นผู้บริหารที่ดีได้

§       ผู้อำนวยการควรสร้างเครือข่ายกับธุรกิจ อบต.และอบจ. และใฝ่รู้ข้ามศาสตร์

พ.ต.ต.ดิฐภัทร นพชัย
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

 §       คณะที่ผมเป็นข้าราชการตำรวจ ก็หวังจะพัฒนานักเรียน

§       ในฐานะที่เป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยากให้อาจารย์จีระพัฒนาตำรวจให้มี service mind และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

 §       หลักสูตรตำรวจเรียนเกี่ยวกับ Functional Competency มากเกินไป ควร

               เรียนการบริหารความเปลี่ยนแปลงด้วย

§       นักบริหารการศึกษาต้องจัดการวิกฤติให้ได้ ที่ใหญ่ที่สุดคือ การล้มละลายทางปัญญา นักศึกษาจบออกมาแล้วไม่มีคุณภาพ ต้องสอนให้พวกเขามีค่านิยมที่ถูกต้อง

§       ควรให้ตำรวจไปสลัมและโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์

สมใจ ธีรทิฐ
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       เห็นด้วยกับอาจารย์จีระว่าต้องพัฒนาครูให้มี lifelong learning

§       ควรให้ครูจบเข้มในสายของเขา เช่นครูวิทยาศาสตร์ต้องจบวิทยาศาสตร์มาแล้วมาเรียนต่อด้านการสอนและจิตวิทยา ต้องเน้น content ให้ดี

§       เมื่อเรียนจบปริญญาโทแล้ว ควรมีตำแหน่งรองรับครูที่จบเลย

เบญจมาศ หล่อสุวรรณกุล
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       เด็กทุกสายอาชีพมีความตรงต่อเวลาน้อยลง ต้องเน้นเรื่องนี้กับผู้ปกครองไหม  แต่ผู้ปกครองก็ให้ครูอบรมเรื่องนี้แก่เด็กแทน

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

 §       ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องสร้างแรงจูงใจให้ครูมีส่วนร่วม จะได้ดูแลนักเรียน (ลูกค้า) อย่างต่อเนื่อง

เบญจมาศ หล่อสุวรรณกุล
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       ครูก็ทำหน้าที่สอน แต่นักเรียนไม่ได้นำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       ครูควรติดตามดูพฤติกรรมไปถึงที่บ้านด้วย

§       ควรมีการวิจัยว่าโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารต้อง follow up, monitoring, feedback และ reporting

§       ครูบางคนต่างคนต่างทำแล้ว share ในกลุ่มตน

§       ยากที่จะให้ครูคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ share กับกลุ่มอื่น

§       ควรเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องนี้

§       ควรเน้น work/life balance

บุญจันทร์ สีสันต์
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       หัวใจคือการบริหารงาน แต่มาเน้นบริหารคน

§       วิธีการบริหารแบบนี้มันสวนทางนโยบาย การประเมินครู ส่วนบนเขามองด้านวิชาการ แต่โรงเรียนมองการบริหารบุคคล

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       ถูกแล้ว หลักๆต้องดูลูกศิษย์ ประเทศเราต้องมี leadership จัดการความหลากหลาย

§       ครูต้องดูแลศิษย์ ถ้าศิษย์ดี พ่อแม่ก็ดี

§       ต้องยึดมั่นว่าคนได้ประโยชน์จริงๆคือลูกค้า

§       วิชาการต้องรับใช้สังคม

ว่าที่ร้อยตรี คัมภีร์ ธิราวิทย์
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       ผมมองการเปลี่ยนแปลงความคิด คนเราเป็นอย่างที่คิด คิดแล้วทำ

§       ตอนนี้ มีการสูญเสียทางปัญญา คนเข้าเรียนวิศวะ เรียนจบแล้วไปทำงานธนาคาร เปลี่ยนสายเรียน

§       ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนความคิดได้เพราะเป็นจุดใหญ่ที่จะทำให้คนพัฒนาขึ้น

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       สิ่งที่ยากที่สุดคือ กรอบความคิด ถ้าถูกปลูกฝังให้ copy ก็ต้อง copy ตลอด

§       ถ้ารู้ว่าอ่อนไอคิว ก็ต้องไม่ประมาท นำเศรษฐกิจและสังคมมาวิเคราะห์ด้วยในการบริหารจัดการ

§       ครูต้องทันเหตุการณ์และรู้จริง

ณัฏฐิการ ลิ้มเจริญ
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       การล้มละลายทางปัญญาเสียดแทงการศึกษาเรา

§       การพัฒนาคนและบริหารคน เราพูดและทำแต่ระบบราชการคัดคนออกยาก

§       Empowerment มีวิธีการทำอย่างไร

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       อย่าเครียดกับการล้มละลายทางปัญญา

§       ถ้ามีลูกน้องต้องเริ่มฝึกให้เขาทำงานแทนเรา

§       Empowerment ต้องโค้ชอย่างใกล้ชิด ให้รางวัลเขา สอนเขาให้เสนอความเห้นด้วยความสุภาพต่อนาย

§       ควรมีการวิจัยเรื่องนี้

§       ราชการ empower รองมากเกินไปจึงสกัดกั้นข้อมูล

กมลมาลย์ ทิพย์รัตน์
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       สภาพสังคมและเศรษฐกิจทำให้กระทรวงศึกษาเป็น Command and Control

§       ขอทราบทางแก้ ปัจจุบันทางเขตมีคนจากหลายอาชีพมาเป็นกรรมการจัดการศึกษา แต่เขาไม่ได้รับอำนาจเลย

§       จะพัฒนาคณะบุคคลนี้ให้มีศักยภาพได้อย่างไร

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       ปฏิรูปการศึกษาต้องปฏิรูปวิธีคิดและวิธีทำงาน

§       ผู้นำต้องสร้างคนให้เก่ง

§       ผู้อำนวยการเขตการศึกษาต้องเปลี่ยนโลกทัศน์โดยสร้างความเป็นเลิศให้กับโรงเรียน มี Functional Competency และการเอาชนะอุปสรรค

อำนาจ บุญประเสริฐ
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       ครั้งแรกที่ได้ยินชื่ออาจารย์จีระ และได้ดู blog ของอาจารย์ ก็สนใจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พอสมควร

§       จากการที่ดูผลงานอาจารย์ เราดีใจมากที่ได้พบกับอาจารย์

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       ควรนำความรู้ไปปะทะความจริง เลือกประเด็นที่จะทำต่อ อย่ารู้เยอะเกินไปเพราะจะไม่ได้อะไรเลย

§       ควร leap forward ด้านปัญญาและต้องเชื่อมโยงกับคนที่หลากหลาย

§       ศึกษาศาสตร์เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆด้วยเหมือนบริหารธุรกิจ

§       หาคนเก่งให้เจอและเรียนรู้จากเขา

รศ.ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

§       ทุนมนุษย์ต้องเริ่มดูแลตั้งแต่เด็ก แต่ระบบเราคิดเชิงธุรกิจมากเกินไป ทำให้เราได้คนที่ไม่ค่อยจะมีความรู้ความสามารถ ทำให้พัฒนาประเทศลำบาก

§       ทุนมนุษย์ของแต่ละคนมีน้อยมากและก็ไม่ค่อยศึกษาเพิ่มเติม เราจะสร้างคนเหล่านี้ได้เหมือนกัน

ดร.มนตรี เกียรติเผ่าพันธ์
IP: xxx.8.173.30
เขียนเมื่อ 

เป็นนโยบายที่ดีครับ

พ.ต.ต.ดิฐภัทร บวรชัย
IP: xxx.122.205.48
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นอย่างสูง

ที่กรุณา...อนุเคราะห์ให้ความรู้แก่นิสิต

กระผมจักน้อมนำคำสอน...คำชี้แนะ...ที่ได้รับ

ไปพัฒนาตน...

เพื่อให้เกิดความเจริญ...แก่ตัวนิสิตและสังคมต่อไป

ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ

พ.ต.ต.ดิฐภัทร บวรชัย

ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
IP: xxx.175.155.241
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

ขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะ ที่กรุณาให้ความรู้ ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์เปรียบเสมือนหัวใจของการปฏิบัติงาน ได้ข้อคิดที่ดีจากท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง โดยเฉพาะการพัฒนาคน ที่ท่านอาจารย์กรุณาให้คำแนะนำว่าต้องมีการเพิ่ม Empowermwent ให้แก่บุคลากร เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีการพัฒนางานในตนเอง ซึ่งเปรียบเสมือนการปลูกข้าที่ต้องเก็บเกี่ยว ขอบพระคุณสำหรับอาจารย์ ซึ่งเป็นครูตลอดเวลาค่ะ

ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
IP: xxx.175.155.241
เขียนเมื่อ 

ได้ซื้อหนังสือของท่านอาจารย์ และเมื่อคืนกลับมาอ่านจนกระทั่งจบเล่มเลยค่ะ ได้ข้อคิดมากมาย เกี่ยวกับการบริหาร พบว่า สามารถนำการบริหารในเชิงธุรกิจมาปรับใช้กับการบริหารการศึกษาได้มากมาย สิ่งที่ค้นพบ และจะจดจำไปปฏิบัติคือ การพัฒนาคน และการบริหารคน ซึ่งถือเป็นหัวใจของการทำงาน เมื่อก่อนเคยคิดแต่วิธีการที่จะเพ่มผลผลิต หรือเพ่มผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดียว จึงทำให้ตนเอง "ล้มละลายทางปัญญา" มานาน ขอขอบพระคุณสำหรับแสงสว่าง ต่อไปคงจะทำให้สว่างขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Supaporn
IP: xxx.28.179.3
เขียนเมื่อ 

แนะนำหลักสูตร HR อินเตอร์ที่มหิดล กำลังเปิดรับสมัคร ดูได้จากเว็บข้างล่าง

http://inside.cm.mahidol.ac.th/hr/index.php

pr_nubkk
IP: xxx.28.23.196
เขียนเมื่อ 

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.ED.)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการ กรุงเทพมหานคร (เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อป.โท)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถเป็นผู้นำในการบริหารการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1. มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรียอดเยี่ยมจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษระดับ IELTS 6.5 ขึ้นไป (หลักสูตรนานาชาติ)

3. มีประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น

4. สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

5. ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร

โดยมติการตัดสินจากคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สุด

สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร โทร 02 655 3700

Email : [email protected]

นงลักษณ์ โกศรี
IP: xxx.10.201.169
เขียนเมื่อ 

หนูเรียนจบครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ที่ มศว.ประสานมิตร ไม่ทราบว่าสอบเข้ายากหรือไม่ และมีวิธีการสอบคัดเลือกอย่างไรบ้าง ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา ระดับ 6ว สังกัดเทศบาล ไม่ทราบว่าจะสมัครเข้าศึกษาในสาขาการบริหารการศึกษาได้หรือไม่คะ

kalayarat
IP: xxx.136.9.176
เขียนเมื่อ 

เพิ่งผ่านการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก บริหารการศึกษา จะสอบสัมภาษณ์พรุ่งนี้ 28 มีนาคม 53 ที่มศว.ค่ะ ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ ขอทราบผลก่อนะคะ

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.8.172.115
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญร่วมสัมมนา โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 

http://gotoknow.org/blog/chiraacademy/352750

 

ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
IP: xxx.93.185.186
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ดิฉันเรียนจบป.เอกแล้วค่ะ ยังจำที่ท่านอาจารย์สอนได้ ขอบพระคุณค่ะ และได้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และทำวิจัยเรื่อง Empowerment อย่างต่อเนื่อง