ปริญญาเอก รุ่นที่ 10 ภาควิชาการบริหารการศึกษา มศว. ประสานมิตร

  

                     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศได้รับเชิญบรรยายเรื่อง ทรัพยากรมนุษย์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 10 ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

                 งานนี้ รศ.ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษารุ่นที่ 10 ร่วมรับฟังด้วย

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้บรรยายว่า

§       การเรียนปริญญาเอกต้องมีปณิธาน

§       ทรัพยากรมนุษย์เปลี่ยนเป็นทุนมนุษย์แล้ว เพราะต้องมีการลงทุนแบบฉลาด

§       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่า ขาดทุนคือกำไร ดังนั้นการเรียนปริญญาเอกต้องทำให้ให้มีคุณภาพ

§       ทุนมนุษย์ต้องมี passion, creativity และ innovation

§       ผู้บริหารโรงเรียนต้องบริหารการเรียนรู้ ต้องใฝ่รู้

§       การศึกษาไทยควร think global และ act local

§       มนุษย์เราต้อง create ไม่ใช่รับจ้างทำของ

§       เด็กไทยมักบ้าสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่แผ่วลงเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้ว

§       การบริหารคือการปลูกข้าวและเก็บเกี่ยว นั่นคือการบริหารคน ต้องดูวัฒนธรรมแต่ละแห่งให้ดี ควรทำให้คนมีความกระตือรือล้นทำงานให้เรา

§       ควรไปดูงานที่ต่างประเทศเพราะทำให้เรียบเรียงความคิดได้ดี

§       การทำงานเรื่องคนต้องได้รับการสนับสนุนจากเบื้องบนด้วยจึงจะประสบความสำเร็จ

§       ครูไทยต้องมีวัฒนธรรมการเรียนรู้และต้องสร้างค่านิยมที่ดี

§       กระทรวงศึกษาธิการต้องเชื่อมโยงกับศศินทร์และสภาหอการค้า

§       ควรจะสร้างภาวะผู้นำ

§       ควรมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำงานของเรา

§       อาจารย์ที่ดีต้องรู้จักพึ่งตนเองและพัฒนาตนเอง

§       ควรลดแรงจูงใจทางลบเช่น ความขัดแย้ง ความไม่ยุติธรรม การประเมินผลแบบเล่นพรรคเล่นพวก และต้องใส่แรงจูงใจทางบวกให้มากกว่าลบ

§       การสร้างแรงจูงใจทางบวกโดยผู้บริหารต้องทำให้คนมีความสุขในการทำงานร่วมกันในองค์กร ยกย่องคนในองค์กรให้เท่าเทียมกัน มองมนุษย์อย่างมีศักดิ์ศรี

§       การบริหารคนต้องปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

§       รู้จักโค้ชลูกน้อง ศึกษาเขา อย่าไปสั่งการ

ในตอนท้ายศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

รศ.ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกแก่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

และ ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน