โครงการวิจัยการพัฒนาสื่อบทเรียน

ณฐมน
การพัฒนาสื่อบทเรียน ชนิดของคำ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ CD

การพัฒนาสื่อบทเรียน ชนิดของคำ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ CD

1.         ชื่อปัญหาการวิจัย  การพัฒนาสื่อบทเรียนชนิดของคำ โดยใช้ CD

            สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6

2.         ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

            พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 มาตรา 22 กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ฉะนั้น ครูผู้สอน และผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง

            การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งมีความยืดหยุ่นสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภทรวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชนและแหล่งอื่น ๆ เน้นสื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน ผู้สอนสามารถจัดทำ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง หรือนำสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว และในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้ โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อ และแหล่งความรู้

            ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรมีความหลากหลายทั้งสื่อ

ธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่น ๆ ซึ่งช่วงส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่าน่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้การใช้สื่อการเรียนรู้เป็นไปตามแนวการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควรดำเนินการจัดทำและจัดหาสิ่งที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้ สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน และสำหรับเสริมความรู้ของผู้สอน ศึกษาวิธีการเลือก และการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมหลากหลาย และสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนศึกษาวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ที่ใช้อยู่นั้นอย่างสม่ำเสมอ จัดหาหรือจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา และชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ จัดให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาท้องถิ่น ชุมชน และ สังคมอื่น จัดให้มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อ และการใช้สื่อการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ

            ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจทำการพัฒนาสื่อบทเรียน CD เพื่อชนิดของคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ขึ้นมา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะชนิดของคำ อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียน ในรูปแบบอื่น ๆ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

3.         วัตถุประสงค์การวิจัย

3.1      เพื่อพัฒนาสื่อบทเรียน CD  เพื่อสำหรับนักเรียนชนิดของคำสำหรับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.2      เพื่อศึกษาผลการใช้สื่อบทเรียน CD  เพื่อชนิดของคำสำหรับสำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.3      เพื่อประเมินผลการใช้สื่อบทเรียน CD เพื่อชนิดของคำสำหรับ สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4.         ขอบเขตการวิจัย คือ

4.1      กลุ่มเป้าหมาย 1. คือนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้ออำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  จำนวน 10 คน

4.2  กลุ่มเป้าหมาย 2. คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

       อำเภอศรีราชา  จังหวัดศรีราชา  จำนวน  30  คน                     

            4.3  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ

                  -   ชนิดของคำ

                  -   วิธีใช้ CD

             4.4  ผู้วิจัยใช้เวลาในการพัฒนาสื่อบทเรียน CD เรื่องชนิดของคำ  

                     ตั้งแต่วันที่  17  สิงหาคม 2550 – 30 กันยายน 2550

5.         คำนิยามศัพท์

            การพัฒนาสื่อการเรียน หมายถึง คุณภาพของ บทเรียน CD ซึ่งวัดจากสถิติการใช้ยา ของนักเรียนจาก บทเรียน CD ตามเกณฑ์ 80/80

            บทเรียน CD หมายถึง บทเรียนการชนิดของคำ โดยใช้โปรแกรม E-Book ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550

6.         วิธีดำเนินการวิจัย

            6.1  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

                   ประชากร คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

                   กลุ่มเป้าหมาย 1. คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

จำนวน 10 คน เพื่อการทดลองใช้ครั้งที่ 1

                        กลุ่มเป้าหมาย 2. คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี จำนวน 30 คน เพื่อการใช้บทเรียน CDชนิดของคำ

            6.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

                        1.  บทเรียน CD ชนิดของคำ

                        2.  แบบทดสอบ ชนิดของคำ

3.      แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อบทเรียน CD ชนิดของคำ

            6.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

                        ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบทดสอบ และแบบประเมิน

ความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรีจำนวน 30 คน

            6.4  สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์

                        1  E1 / E2  การหาประสิทธิภาพของสื่อ

                        2.  การหาค่าร้อยละ

3.      ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย

7.         เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7.1      เอกสารที่เกี่ยวข้อง

·       การพัฒนาสื่อบทเรียน CD

·       บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

7.2      งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

·       การสร้างบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง   การพัฒนาการใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

8.         กรอบแนวความคิดการวิจัย

            ขั้นที่ 1 สร้างและหาประสิทธิภาพ

                        -  ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                        -  ยกร่าง บทเรียน CD

                        -  ผ่านผู้เชี่ยวชาญ

                        -  ทดลองใช้ ครั้งที่ 1, 2, 3

                        -  หาประสิทธิภาพ E1 / E2 

            ขั้นที่ 2 นำไปใช้

                        -  กลุ่มเป้าหมาย 1, 2

                        -  ทำการทดสอบผล และประเมินผลให้ผ่านเกณฑ์ 80%

            ขั้นที่ 3 ประเมินผล โดยใช้แบบสอบถาม

 

9.         ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย

            นางณฐมน  แนวคำ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การนิเทศการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การเสนอโครงการวิจัย

หมายเลขบันทึก: 225011, เขียน: 23 Nov 2008 @ 23:28 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

แวะมาอ่าน เรียนรู้นวัตกรรมดีๆค่ะ

มีความสุขในการทำงานนะคะ

สุขภาพแข็งแรง

ขอบคุณค่ะ

 

แวะมาอ่านค่ะ

      ตรงใจมากเลยที่โรงเรียนก็สร้างนวตกรรมเกี่ยวกับ CD ใช้สอนเด็กๆ อยู่พอดีเลยค่ะ

      มีความสุขกับการทำงานทุกวันนะคะ

      ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

       * คิดถึงจึงมาเยี่ยม

                                * สบายดีไหมคะ