คุณทักษิณมีทั้งข้อดีและไม่ดี  

ข้อดี  ได้แก่
(1) ขยัน
(2) ใช้ความรู้/ข้อมูลในการทำงาน   จะเห็นว่าพรรคไทยรักไทยทำโพลหยั่งความนิยมอยู่ตลอดเวลา   ทักษิณจึงต่อสู้โดยมีความรู้อยู่ในกระเป๋า
(3) หัวไว   คิดเร็ว   ข้อนี้เป็นทั้งข้อเด่นและข้อด้อย

ข้อไม่ดี   ได้แก่  
         มีฐานคิดแบบ "ถ้าไม่ผิดกฎหมาย  ย่อมทำได้",   "นักการเมืองมีสิทธิแก้กฎหมายให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง"

วิจารณ์  พานิช
 4 เม.ย.49