มาตรฐานอุดมศึกษา (๙)(จบ)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๙

 ระบบการประกันคุณภาพภายใน

 มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อนำไปสู่การ "พัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเนื่อง" และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้

 ตัวบ่งชี้

 ๙.๑ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 ๙.๒ ประสิทธิผลของกลไกการประกันคุณภาพภายใน

 ในมาตรฐานชุดสุดท้าย มีข้อมูลที่ต้องนำเสนอใน "รายงานประเมินตนเองของสถาบัน" ประกอบด้วย

 ๑. ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

     มาตรฐานที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดำเนินการ

     มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพบัณฑิต

     มาตรฐานที่ ๓ หลักสูตร การเรียนการสอน และ การบริหารวิชาการ

     มาตรฐารที่ ๔ การวิจัย และ/หรือ งานสร้างสรรค์

     มาตรฐานที่ ๕ การบริการวิชาการ/การบริการวิสาหกิจ

     มาตรฐานที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     มาตรฐานที่ ๗ การบริหารจัดการและ ภาวะผู้นำ

     มาตรฐานที่ ๘ การพัฒนาองค์กร

     มาตรฐานที่ ๙ ระบบการประกันคุณภาพภายใน

 ๒.ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสถาบันศึกษา

  ๒.๑ ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายในสถาบันฯ

  ๒.๒ ข้อเสนอแนะของผ้ประเมินภายในจากต้นสังกัด

  ๒.๓ ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอกจาก สมศ.

  ๒.๔ ข้อเสนอแนะ และ ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา

  ๒.๕  Common Data set ๓ ปีย้อนหลัง

  ๒.๖ เอกสารเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลต่างๆ เช่นแบบสำรวจต่างๆ

  ๒.๗ ผลการประเมินคุณภาพภายใน

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)