หัวหน้ากลุ่มแนะนำสมาชิก

                   โครงงาน เรื่อง ลายแก้วแสนสวย ด้วยรูปเรขาคณิต

   นำเสนอผลงาน

  ขั้นตอน

การดำเนินงาน                                                                                       

แบบที่สมาชิกกลุ่มเลือกว่าสวยแล้ว

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

 

 

          นักเรียนชั้นป.4/3  กลุ่ม หมีพู นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ลายแก้วแสนสวย ด้วยรูปเขาคณิต ซึ่งแต่ละกลุ่มจะออกแบบลวดลายไม่เหมีอนกันแล้วแต่สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันคิดและตกลงกัน ซึ่งมี การออกแบบลายเสื้อ ลายกระเป๋า ลายฟุตบอล ลายผ้าเช็ดหน้า ลายจานกระดาษ รวม 6 กลุ่มโดยในการออกแบบสมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องออกแบบลวดลายที่ตนเองชอบมาจากนั้นนำเข้าประชุมกลุ่มเลือกลายที่สวยอันดับ 1,2 และ3 เพื่อนำมาออกแบบลงบนสิ่งของที่ได้ตกลงกันไว้ ในขั้นตอนที่ต้องตกลงกันนั้นทุกกลุ่มใช้หลักประชาธิปไตย โดยใช้เสียงข้างมาก ต่อจากนั้นช่วยกันเขียนรายงาน จัดทำเป็นเล่ม แบ่งหน้าที่กันนำเสนอซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานทุกขั้นตอนตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน นักเรียนทุกคนมีความสุขและภุมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานทุกขั้นตอน

         กลุ่มนี้ .......  จานกระดาษแสนสวยด้วยรูปเรขาคณิต (เด็กๆใช้จานกระดาษจริงๆ)

กลุ่มนี้ ......นำกระดาษมาพับเป็น  กระเป๋าแสนสวยด้วยรูปเรขาคณิต

กลุ่มนี้ ......เป็นเสื้อที่ใช้กระดาษพับ เป็น เสื้อแสนสวยด้วยรูปเรขาคณิต  เด็กๆเก่งจริงๆค่ะ

ไปฝึกพับเสื้อแล้วลงลายได้อย่างสวยงาม

ผ้าเช็ดหน้าแสนสวยด้วยรูปเรขาคณิต เด็กๆช่วยกันออกแบบ แล้วช่วยกันเลือก

ฟุตบอลสวยด้วยรูปเรขาคณิต

ครบทั้งหกกลุ่มแล้วค่ะ  ซึ่งแต่ละกลุ่มช่วยกันคิด ต่างคนต่างก็ออกแบบที่ตนเองชอบ

จากนั้นก็เลือกแบบที่สวยด้วยการยกมือตามหลักประชาธิปไตยค่ะ