มาตรฐานอุดมศึกษา (๖)

  ติดต่อ

  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มาตรฐานที่ ๖

 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 การฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และ การวิจัยแบบบูรณาการในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และ การบริการวิชาการ

 รวมทั้งการสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐาน การพัฒนาองค์ความรู้ดีขึ้น

 ตัวบ่งชี้ ( ที่น่าสนใจ)

 ๖.๑ สถาบันฯ กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การดำเนินงานฯ อย่างชัดเจน และ มีความสอดคล้องกันทั้งสถาบัน

 ๖.๒ สถาบันฯ มีการพัฒนามาตรฐาน และ ระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานฯ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 ๖.๔ มีการพัฒนาและสร้างมาตรฐาน

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 22461, เขียน: , แก้ไข, 2013-05-12 09:06:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #university#การประกันคุณภาพภายใน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)