ส่วนที่ 1สภาพทั่วไปของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

สภาพทั่วไปของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

                1.1  ประวัติสถานศึกษา

                            วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  ตั้งอยู่เลขที่ 100  หมู่ที่ 5  ถนนสาย 15  บ้านบาโงยบาแด  ตำบลสะเตงนอก  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  มีเนื้อที่จำนวน 49 ไร่  ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาตำบลสะเตงนอกมีมติมอบที่ดินดังกล่าว  เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยฯ  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  ..  2537  และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  ..  2538  ตามนโยบายขยายการศึกษาเพื่อเพิ่มกำลังคนระดับกลาง  ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  และความต้องการของประชาชน  รวมทั้งเป็นการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ

                            วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคยะลา ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่  จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและคหกรรม  มีนักเรียน   นักศึกษาจำนวนมาก  กรมอาชีวศึกษาจึงมีความประสงค์ให้แยกประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชา คหกรรมศาสตร์ไปเปิดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษาใหม่

                            วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  เปิดทำการสอนปีแรกในปีการศึกษา  2539  เริ่มรับนักเรียนระดับ  ปวช.  สาขาวิชาพาณิชยการ  ในระยะเริ่มแรกวิทยาลัยฯ  จัดการเรียนการสอนโดยใช้บุคลากร  อาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคยะลา  และเปิดทำการสอนในสถานที่ทำการปัจจุบันเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  ..  2540  และตัดโอนคณะวิชาคหกรรมศาสตร์จากวิทยาลัยเทคนิคยะลาใน              ปีการศึกษา  2541

 

                   พื้นที่ติดต่อ

                                ทิศเหนือ           จด        ถนนแยกจากสาย  15 - บ้านบาโงยบาแดและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

                                ทิศใต้                  จด      ที่ดินเอกชน  (สวนยางพารา)

                                ทิศตะวันออก    จด      ที่ดินเอกชน

                                ทิศตะวันตก      จด      โรงเรียนไทยรัฐวิทยาและที่ดินเอกชน

 

                  

สภาพภูมิประเทศ

                            บริเวณพื้นที่เดิมเป็นที่ลุ่ม  (พรุ)  สระน้ำ  บริเวณที่ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผิวถนนด้านหน้าวิทยาลัย  ลึก  7.50  เมตร  ความลึกโดยเฉลี่ย  3.50  เมตร  บริเวณที่ตั้งอาคารต่าง ๆ เกิดจากการถมดิน  เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีระดับสูงเท่ากับถนน

                               

 

 

 

 1.2   สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง

                                ลักษณะชุมชนโดยรอบของสถานศึกษา

                                วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา   เป็นวิทยาลัยฯ ที่จัดตั้งขึ้นอยู่ในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสะเตงนอก  เลขที่ 100  หมู่ที่  5  ถนนสาย 15  ตำบลสะเตงนอก   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  บริเวณโดย         รอบนอกนั้นประกอบด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  สถานีอนามัย  สำนักงานชุมสายโทรศัพท์ และศาสนสถาน ด้านหน้ามีแอ่งเก็บน้ำของชุมชน  ด้านทิศตะวันออก  และทิศใต้เป็นคลองระบายน้ำ  และสวนยางพารา     ทิศตะวันตกมีบริเวณติดกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

                                ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพูดภาษายาวี  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม                    ทำสวนผลไม้  สวนยางพารา  ค้าขายและรับจ้างทั่วไป  เนื่องจากประชาชนมีการทำสวนผลไม้ และสวนยางพารากันมาก  ทำให้พื้นที่โดยรอบของวิทยาลัยฯ  มีความร่มรื่นบรรยากาศดีเหมาะสำหรับที่ตั้งของสถานศึกษา

                                การคมนาคมจากตัวเมืองเทศบาลนครยะลาถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาใช้เวลาในการ           เดินทางประมาณ 15 นาที   สามารถเดินทางโดยรถโดยสารสองแถวหรือใช้พาหนะส่วนตัว   ถนนที่ใช้เดินทางไปวิทยาลัยฯ  เป็นถนนลาดยางทำให้สะดวกและปลอดภัย

 

2.  สาขาวิชาที่เปิดสอน

                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

                   รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อหลักสูตร  3   ปี ประกอบด้วย   2  ประเภทวิชา  ดังนี้

                                      1.      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                                               1.1    สาขาวิชาการบัญชี

                                               1.2    สาขาวิชาการขาย

                                               1.3    สาขาวิชาเลขานุการ

                                               1.4    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                      2.      ประเภทวิชาคหกรรม

                                               2.1    สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

                                               2.2    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

                                               2.3    สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

                   รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  .6   หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อหลักสูตร  2    ปี  ประกอบด้วย   2  ประเภทวิชา  ดังนี้

                                      1.      ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                                               1.1    สาขาวิชาการบัญชี

                                               1.2    สาขาวิชาการตลาด

                                               1.3    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

                                               1.4    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                               1.5    สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

                                      2.      ประเภทวิชาคหกรรม

                                               2.1    สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

                                               2.2    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

                                               2.3    สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

 

                   หลักสูตรระยะสั้น

                            เป็นหลักสูตรหลากหลายที่เปิดสอนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน                        มีหลายหลักสูตร  ดังนี้

                                      -  หลักสูตรระยะสั้น (แกนมัธยม) 54  ชั่วโมง

                                                *  ขนมไทย

                                                *  การประดิษฐ์ดอกไม้

                                                *  การทำขนมเค้กคุกกี้

                                                *  อาหารว่าง

                                                *  พิมพ์ดีด

                                                *  การแกะสลัก

                                                *  การทำผ้าบาติก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  1     จำนวนนักเรียน -  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2551

สาขาวิชา

ปวช.

รวม

1

2

3

ระดับประกาศนียบัตร(ปวช.)

1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

1.1สาขาวิชาการบัญชี

1.2สาขาวิชาการขาย

1.3สาขาวิชาเลขานุการ

1.4สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.ประเภทวิชาคหกรรม

2.1สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2.3สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

61

-

-

-

-

8

-

-

-

 

 

38

17

-

11

 

-

1

-

 

 

 

36

16

15

30

 

3

2

-

 

61

74

33

15

41

<span style="font-siz

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานมอบหมาย การพัฒนา"คน" วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

คำสำคัญ (Tags)#สารบัญ1

หมายเลขบันทึก: 224300, เขียน: 20 Nov 2008 @ 13:32 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 12:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

1.1 ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 ถนนสาย 15 บ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีเนื้อที่จำนวน 49 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาตำบลสะเตงนอกมีมติมอบที่ดินดังกล่าว เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ตามนโยบายขยายการศึกษาเพื่อเพิ่มกำลังคนระดับกลาง ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคยะลา ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและคหกรรม มีนักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก กรมอาชีวศึกษาจึงมีความประสงค์ให้แยกประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชา คหกรรมศาสตร์ไปเปิดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษาใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เปิดทำการสอนปีแรกในปีการศึกษา 2539 เริ่มรับนักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ ในระยะเริ่มแรกวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนโดยใช้บุคลากร อาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคยะลา และเปิดทำการสอนในสถานที่ทำการปัจจุบันเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 และตัดโอนคณะวิชาคหกรรมศาสตร์จากวิทยาลัยเทคนิคยะลาใน ปีการศึกษา 2541

พื้นที่ติดต่อ

ทิศเหนือ จด ถนนแยกจากสาย 15 - บ้านบาโงยบาแดและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ทิศใต้ จด ที่ดินเอกชน (สวนยางพารา)

ทิศตะวันออก จด ที่ดินเอกชน

ทิศตะวันตก จด โรงเรียนไทยรัฐวิทยาและที่ดินเอกชน

สภาพภูมิประเทศ

บริเวณพื้นที่เดิมเป็นที่ลุ่ม (พรุ) สระน้ำ บริเวณที่ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผิวถนนด้านหน้าวิทยาลัย ลึก 7.50 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 3.50 เมตร บริเวณที่ตั้งอาคารต่าง ๆ เกิดจากการถมดิน เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีระดับสูงเท่ากับถนน

แผนผังวิทยาลัย

1. อาคารเรียน - อาคารสำนักงาน (อาคาร 4 ชั้น)

2. อาคารเรียนชั่วคราว (อาคารเรียนชั้นเดียว)

3. อาคารเรียนชั่วคราว (อาคารเรียนชั้นเดียว)

4. บ้านพักชั้นเดียว

5. หอประชุมกาญจนาภิเษกและโรงอาหาร (อาคาร 2 ชั้น)

6. บ้านพักผู้อำนวยการ

7. บ้านพักครู 2 ชั้น ขนาด 8 หน่วยและ 6 หน่วย

8. โรงรถ

9. อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 4 ชั้น)

10. อาคารเรียนคณะคหกรรมศาสตร์ (อาคาร 4 ชั้น)

11. ศูนย์วิทยบริการ (อาคาร 4 ชั้น)

1.2 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ลักษณะชุมชนโดยรอบของสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เป็นวิทยาลัยฯ ที่จัดตั้งขึ้นอยู่ในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสะเตงนอก เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 ถนนสาย 15 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา บริเวณโดย รอบนอกนั้นประกอบด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สถานีอนามัย สำนักงานชุมสายโทรศัพท์ และศาสนสถาน ด้านหน้ามีแอ่งเก็บน้ำของชุมชน ด้านทิศตะวันออก และทิศใต้เป็นคลองระบายน้ำ และสวนยางพารา ทิศตะวันตกมีบริเวณติดกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพูดภาษายาวี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา ค้าขายและรับจ้างทั่วไป เนื่องจากประชาชนมีการทำสวนผลไม้ และสวนยางพารากันมาก ทำให้พื้นที่โดยรอบของวิทยาลัยฯ มีความร่มรื่นบรรยากาศดีเหมาะสำหรับที่ตั้งของสถานศึกษา

การคมนาคมจากตัวเมืองเทศบาลนครยะลาถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาใช้เวลาในการ เดินทางประมาณ 15 นาที สามารถเดินทางโดยรถโดยสารสองแถวหรือใช้พาหนะส่วนตัว ถนนที่ใช้เดินทางไปวิทยาลัยฯ เป็นถนนลาดยางทำให้สะดวกและปลอดภัย

2. สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 3 ปี ประกอบด้วย 2 ประเภทวิชา ดังนี้

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

1.1 สาขาวิชาการบัญชี

1.2 สาขาวิชาการขาย

1.3 สาขาวิชาเลขานุการ

1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ประเภทวิชาคหกรรม

2.1 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 2 ปี ประกอบด้วย 2 ประเภทวิชา ดังนี้

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

1.1 สาขาวิชาการบัญชี

1.2 สาขาวิชาการตลาด

1.3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.5 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

2. ประเภทวิชาคหกรรม

2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2.3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรระยะสั้น

เป็นหลักสูตรหลากหลายที่เปิดสอนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน มีหลายหลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรระยะสั้น (แกนมัธยม) 54 ชั่วโมง

* ขนมไทย

* การประดิษฐ์ดอกไม้

* การทำขนมเค้กคุกกี้

* อาหารว่าง

* พิมพ์ดีด

* การแกะสลัก

* การทำผ้าบาติก

ตารางที่ 1 จำนวนนักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

สาขาวิชา ปวช. รวม

1 2 3

ระดับประกาศนียบัตร(ปวช.)

1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

1.1สาขาวิชาการบัญชี

1.2สาขาวิชาการขาย

1.3สาขาวิชาเลขานุการ

1.4สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.ประเภทวิชาคหกรรม

2.1สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2.3สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

61

-

-

-

-

8

-

-

-

38

17

-

11

-

1

-

36

16

15

30

3

2

-

61

74

33

15

41

8

3

2

-

สาขาวิชา ปวส. รวม

1 2

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

1.1สาขาวิชาการบัญชี

1.2สาขาวิชาการตลาด

1.3สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

1.4สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.5สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

2.ประเภทวิชาคหกรรม

2.1สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2.3สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

20

10

6

39

43

1

6

-

21

6

9

23

11

7

1

-

41

16

15

62

54

8

7

-

รวมทั้งสิ้น 440

ตารางที่ 2 รายละเอียดอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2551

ฝ่าย/คณะ/แผนก จำนวนครู ระดับการศึกษา

ชาย หญิง รวม สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี

ฝ่ายบริหาร 3 - 3 3 - -

*คณะบริหารธุรกิจ

- แผนกการบัญชี 2 5 7 1 6 -

- แผนกการขาย/การตลาด 1 4 5 - 5 -

- แผนกเลขานุการ/การจัดการทั่วไป - 3 3 - 3 -

- แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 6 - 6 -

*คณะคหกรรมศาสตร์

- คหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย - 2 2 - 2 -

- คหกรรมอาหารและโภชนาการ - 4 4 - 2 -

- คหกรรมทั่วไป 1 3 4 - 4 -

*คณะพื้นฐาน

- สามัญ 1 3 4 1 3 -

- สัมพันธ์ - 4 4 - 4 -

รวม 11 31 42 5 37 -

ลูกจ้างชั่วคราว

- ครูจ้างสอน - 1 1 - 1 -

รวม

พนักงานราชการ(สายสนับสนุน)

- พนักงานบริหารทั่วไป 1 16 17 12 5 -

- พนักงานบริการ 8 5 13 - - 13

ลูกจ้างชั่วคราว

- พนักงานบริการ - 1 1 - 1 -

รวม 9 23 32 12 7 13

รวมทั้งสิ้น 18 54 74 17 44 13

4. ทรัพยากรและงบประมาณ

4.1 จำนวนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

4.1.1 อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง แบบถาวร ด้วยเงินงบประมาณ

อาคาร 1

- อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น อาคาร 1 พื้นที่ 2,240 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง

อาคารคณะบริหารธุรกิจ

- อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น พื้นที่ 2,730 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง

อาคารคณะคหกรรมศาสตร์

- อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น พื้นที่ 2,732 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง

- หอประชุมกาญจนาภิเษฏ พื้นที่ 2,200 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง

- อาคารศูนย์วิทยบริการ พื้นที่ 1,215 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง

- บ้านพักผู้อำนวยการ พื้นที่ ตร.ม. จำนวน 1 หลัง

- บ้านพักครูเรือนแถว 8 หน่วย พื้นที่ 6 × 10 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง

- บ้านพักครูเรือนแถว 6 หน่วย พื้นที่ 6 × 10 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง

4.1.2 อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง แบบชั่วคราว/ถาวร ด้วยเงินรายได้ (บกศ.เดิม)

อาคาร 4

- อาคารเรียนชั่วคราว พื้นที่ 640 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง

อาคาร 5

- อาคารเรียนชั่วคราว พื้นที่ 854 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง

- ป้อมยาม พื้นที่ 76.36 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง

- โรงจอดรถยนต์ พื้นที่ 1,810.55 ตร.ม.จำนวน 1 หลัง

- โรงจอดรถจักรยานยนต์ พื้นที่ 375.39 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง

- ห้องละหมาด (เงินบริจาค) พื้นที่ 80 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง