1.  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

                1.1  ประวัติสถานศึกษา

                            วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  ตั้งอยู่เลขที่ 100  หมู่ที่ 5  ถนนสาย 15  บ้านบาโงยบาแด  ตำบลสะเตงนอก  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  มีเนื้อที่จำนวน 49 ไร่  ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาตำบลสะเตงนอกมีมติมอบที่ดินดังกล่าว  เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยฯ  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  ..  2537  และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  ..  2538  ตามนโยบายขยายการศึกษาเพื่อเพิ่มกำลังคนระดับกลาง  ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  และความต้องการของประชาชน  รวมทั้งเป็นการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ

                            วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคยะลา ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่  จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและคหกรรม  มีนักเรียน   นักศึกษาจำนวนมาก  กรมอาชีวศึกษาจึงมีความประสงค์ให้แยกประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชา คหกรรมศาสตร์ไปเปิดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษาใหม่

                            วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  เปิดทำการสอนปีแรกในปีการศึกษา  2539  เริ่มรับนักเรียนระดับ  ปวช.  สาขาวิชาพาณิชยการ  ในระยะเริ่มแรกวิทยาลัยฯ  จัดการเรียนการสอนโดยใช้บุคลากร  อาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคยะลา  และเปิดทำการสอนในสถานที่ทำการปัจจุบันเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  ..  2540  และตัดโอนคณะวิชาคหกรรมศาสตร์จากวิทยาลัยเทคนิคยะลาใน              ปีการศึกษา  2541

 

                   พื้นที่ติดต่อ

                                ทิศเหนือ           จด        ถนนแยกจากสาย  15 - บ้านบาโงยบาแดและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

                                ทิศใต้                  จด      ที่ดินเอกชน  (สวนยางพารา)

                                ทิศตะวันออก    จด      ที่ดินเอกชน

                                ทิศตะวันตก      จด      โรงเรียนไทยรัฐวิทยาและที่ดินเอกชน

 

                  

สภาพภูมิประเทศ

                            บริเวณพื้นที่เดิมเป็นที่ลุ่ม  (พรุ)  สระน้ำ  บริเวณที่ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผิวถนนด้านหน้าวิทยาลัย  ลึก  7.50  เมตร  ความลึกโดยเฉลี่ย  3.50  เมตร  บริเวณที่ตั้งอาคารต่าง ๆ เกิดจากการถมดิน  เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีระดับสูงเท่ากับถนน

                               

 

 

 

 1.2   สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง

                                ลักษณะชุมชนโดยรอบของสถานศึกษา

                                วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา   เป็นวิทยาลัยฯ ที่จัดตั้งขึ้นอยู่ในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสะเตงนอก  เลขที่ 100  หมู่ที่  5  ถนนสาย 15  ตำบลสะเตงนอก   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  บริเวณโดย         รอบนอกนั้นประกอบด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  สถานีอนามัย  สำนักงานชุมสายโทรศัพท์ และศาสนสถาน ด้านหน้ามีแอ่งเก็บน้ำของชุมชน  ด้านทิศตะวันออก  และทิศใต้เป็นคลองระบายน้ำ  และสวนยางพารา     ทิศตะวันตกมีบริเวณติดกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

                                ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพูดภาษายาวี  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม                    ทำสวนผลไม้  สวนยางพารา  ค้าขายและรับจ้างทั่วไป  เนื่องจากประชาชนมีการทำสวนผลไม้ และสวนยางพารากันมาก  ทำให้พื้นที่โดยรอบของวิทยาลัยฯ  มีความร่มรื่นบรรยากาศดีเหมาะสำหรับที่ตั้งของสถานศึกษา

                                การคมนาคมจากตัวเมืองเทศบาลนครยะลาถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาใช้เวลาในการ           เดินทางประมาณ 15 นาที   สามารถเดินทางโดยรถโดยสารสองแถวหรือใช้พาหนะส่วนตัว   ถนนที่ใช้เดินทางไปวิทยาลัยฯ  เป็นถนนลาดยางทำให้สะดวกและปลอดภัย

 

2.  สาขาวิชาที่เปิดสอน

                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

                   รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อหลักสูตร  3   ปี ประกอบด้วย   2  ประเภทวิชา  ดังนี้

                                      1.      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                                               1.1    สาขาวิชาการบัญชี

                                               1.2    สาขาวิชาการขาย

                                               1.3    สาขาวิชาเลขานุการ

                                               1.4    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                      2.      ประเภทวิชาคหกรรม

                                               2.1    สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

                                               2.2    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

                                               2.3    สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

                   รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  .6   หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อหลักสูตร  2    ปี  ประกอบด้วย   2  ประเภทวิชา  ดังนี้

                                      1.      ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                                               1.1    สาขาวิชาการบัญชี

                                               1.2    สาขาวิชาการตลาด

                                               1.3    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

                                               1.4    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                               1.5    สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

                                      2.      ประเภทวิชาคหกรรม

                                               2.1    สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

                                               2.2    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

                                               2.3    สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

 

                   หลักสูตรระยะสั้น

                            เป็นหลักสูตรหลากหลายที่เปิดสอนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน                        มีหลายหลักสูตร  ดังนี้

                                      -  หลักสูตรระยะสั้น (แกนมัธยม) 54  ชั่วโมง

                                                *  ขนมไทย

                                                *  การประดิษฐ์ดอกไม้

                                                *  การทำขนมเค้กคุกกี้

                                                *  อาหารว่าง

                                                *  พิมพ์ดีด

                                                *  การแกะสลัก

                                                *  การทำผ้าบาติก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  1     จำนวนนักเรียน -  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2551

สาขาวิชา

ปวช.

รวม

1

2

3

ระดับประกาศนียบัตร(ปวช.)

1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

1.1สาขาวิชาการบัญชี

1.2สาขาวิชาการขาย

1.3สาขาวิชาเลขานุการ

1.4สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.ประเภทวิชาคหกรรม

2.1สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2.3สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

61

-

-

-

-

8

-

-

-

 

 

38

17

-

11

 

-

1

-

 

 

 

36

16

15

30

 

3

2

-

 

61

74

33

15

41

<span style="font-siz