คนดีสหเวช Happy Soul : 10 น.ส. นิภาพร แสงอรุณ

น.ส. นิภาพร แสงอรุณ

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  10  ขอแนะนำ 
น.ส.  นิภาพร  แสงอรุณ  นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2307

น.ส.  นิภาพร  แสงอรุณ

 • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อ  20  ธ.ค. 2549
 • ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด 
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์ 
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีลข้อ 5 งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย  และของมึนเมา
  - รักษาศีล 5 ในวันเกิดของทุกปีตลอดชีวิต
  - รักษาศีล 5 ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี


 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   1  ธ.ค. 51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)