สภามหาวิทยาลัย (14) : ภารกิจยามมีวิกฤติทางการเมือง

         มีคำถามว่าในยามที่ประเทศกำลังมีวิกฤติทางการเมือง สภามหาวิทยาลัยควรทำอะไรบ้าง   และไม่ควรทำอะไรบ้าง   

คำตอบไม่น่าจะมีมิติเดียว    น่าจะต้องคำนึงถึงมิติหลายชั้น    ได้แก่
1. ตีความหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในกฎหมาย (พรบ.) ของแต่ละมหาวิทยาลัย    นำมาพิจารณาตามสภาพของสังคมและมหาวิทยาลัยในขณะนั้น
2. พิจารณาวัฒนธรรมประเพณี หรือประวัติศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ 
3. กำหนดนโยบายเฉพาะช่วงเวลาที่มีวิกฤติ    ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยเน้นเรื่องใดบ้างเป็นพิเศษ    โดยเฉพาะการค้นคว้าวิจัย ทำความจริงให้ปรากฏแก่สังคม    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มองได้หลายแง่หลายมุม หรือมีความซับซ้อน    แล้วนำความจริงนั้นบอกแก่สังคม    เน้นความจริงที่มีข้อมูลหลักฐานยืนยัน    ไม่ว่าในบรรยากาศแบบใดในสังคม มหาวิทยาลัยมีหน้าที่จรรโลง ความจริง ความดี และความงาม     ดังนั้นในบรรยากาศที่สังคมสับสน มหาวิทยาลัยควรถือเป็นโอกาสที่จะทำหน้าที่เป็นเสาหลักด้านความจริง ความดี ความงาม ของสังคม   
4. ไม่หลงเข้าไปทำหน้าที่เชิงบริหาร   เนื่องจากโดนสถานการณ์ฉุกเฉินลากเข้าไป    หน้าที่บริหารเป็นของฝ่ายบริหารที่นำโดยอธิการบดี
5. ให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร ในกรณีที่ฝ่ายบริหารต้องการปรึกษาประเด็นเชิงนโยบาย

วิจารณ์ พานิช
๓๐ มีค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)