ธรรมะเช้านี้

7 วัน 7 อย่าง

     การบำบัดรักษาผู้ป่วยสุราต้องใช้ระยะเวลายาวนาน  เนื่องจากผู้ที่เข้ามาบำบัดรักษาจะเป็นประเภทที่ติดเรื้อรัง  ระบบประสาทและสมองถูกทำลาย  เกิดภาวะเสี่ยงทั้งร่างกาย  สมองและจิตใจ  จึงมีความจำเป็นต้องให้การดูแลช่วยเหลือแบบองค์รวม  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจและสังคม  ใน  4  มิติ คือ  ส่งเสริม  ป้องกัน  บำบัด  และฟื้นฟู  ในการบำบัดและฟื้นฟูทางจิตใจนั้น  ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้เป็นวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์และสามารถช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูความคิด  ความจำ  และการฝึกทางจิตใจ  โดยการประยุกต์นำคำสอน  สุภาษิต  มาใช้ในกิจกรรมทุกวันในกลุ่มประชุมเช้า  ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและเหมาะสมกับวัยของผู้ป่วย

     วิธีการ

     1.  จัดสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักธรรม  คำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา  ไว้มุมพักผ่อน  เช่น  หนังสือธรรมะ  วีซีดี  เทป  ให้ผู้ป่วยได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ก่อนไปนำเสนอ

     2.  หลังจากสวดมนต์ไหว้พระทุกคืน  ให้ผู้ป่วยที่จะนำเสนอวันต่อไปเตรียมนำเสนอหัวข้อให้เจ้าหน้าที่เวรบ่ายรับทราบทุกวัน  เพื่อตรวจสอบว่าซ้ำกันหรือไม่

     3.  ให้ผู้ป่วยหาสุภาษิต หรือคำสอนในพระพุทธศาสนา  มาอธิบายให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มทราบ  วันละ  1  เรื่องหรือ  1  ประโยค  โดยไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน  ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

     งงไหมคะ?  จะอธิบายให้ฟัง  ในแต่ละวันตอนเช้า  จะมีกลุ่มประชุมเช้า  เมื่อพูดหัวข้อต่าง ๆ เสร็จแล้ว  ก่อนเลิกกลุ่ม  ก็จะให้ผู้ป่วยที่เตรียมสุภาษิต หรือคำสอนในพระพุทธศาสนา  มาพูดให้ผู้ป่วยคนอื่นฟัง  ซึ่งได้ประโยชน์มากค่ะ  เป็นการฝึกความคิด  ความเตรียมพร้อม  ความกล้า  ความใส่ใจ  ที่จะนำสิ่งดี ๆ มาพูดให้เพื่อน ๆ ฟัง  ทางตึกมรกตคิดว่า  วิธีการนี้มีประโยชน์สำหรับการดูแลผู้ป่วยสุรา  เมื่อกลับไปบ้านก็สามารถนำหลักธรรมที่ได้ฟังไปปฏิบัติได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)