Patient Safety Goals

เป้าหมายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

    ในการประชุม HA  National  Forum ครั้งที่ 7 ได้ประกาศให้บุคลากรสาธารณสุขได้รับทราบว่า Thailand  Patient  Safety  Goals หรือที่เรียกง่ายๆว่า เป้าหมายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ในปี 2549 มีทั้งหมด 8 ข้อ คือ

      1. การระบุตัวผู้ป่วย เป้าหมายเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวผู้ป่วยในกระบวนการดูแลรักษา

      2. การผ่าตัด เป้าหมายเพื่อลดและป้องกันการเสียชีวิตหรือภาวะแทรกซ้อนจากความผิดพลาดในกระบวนการผ่าตัด

     3. การใช้ยา  เป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา

    4. การติดเชื้อจากการดูแลรักษา เป้าหมายเพื่อลดและป้องกันการเสียชีวิตหรือภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการดูแลรักษา

    5. ภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารก เป้าหมายเพื่อลดและป้องกันการเสียงชีวิตและภาวะแทรกซ้อนในมารดาและทารก

   6. การดูแลล่าช้า เป้าหมายเพื่อลดและป้องกันการเสียยชีวิตหรือภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่อาการไม่คงที่หรือตรวจไม่พบหรือให้การดูแลล่าช้า

   7. กลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน  เป้าหมายคือ การลดและป้องกันการเสียชีวิตหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

   8. การสื่อสารไม่ชัดเจน เป้าหมายคือ เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการพยาบาลความเห็น (0)