บทความดี ดี  จาก  http://www.lofty.co.th/  นิตยสาร DVM (ไฟล์  *.PSD)