เนื่องจากใช้ความพยายามในการส่งถึง  3  ครั้ง  อีกทั้งลองเข้าไปดูของเพื่อน บางคนภาพแสดง บางคนภาพไม่แสดง   อาจเนื่องจากเวลาโหลด  โหลดแต่  html  ไม่ได้โหลด  swf  ไปด้วย  ดังนั้นต้องโหลดทั้ง  2  ไฟล์  แต่เวลาลิงค์  ให้ลิงค์แต่  html