การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ อย่าง

การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ อย่าง

 

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑   พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

 

 

[๒๖๒] อุปาทาน ๔ อย่าง


                          ๑. กามุปาทาน          [ถือมั่นกาม]
                          ๒. ทิฏฐุปาทาน        [ถือมั่นทิฐิ]
                          ๓. สีลัพพตุปาทาน   [ถือมั่นศีลและพรต]
                          ๔. อัตตวาทุปาทาน  [ถือมั่นวาทะว่าตน]

 

[๒๖๓] โยนิ ๔ อย่าง


                          ๑. อัณฑชโยนิ        [กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในไข่]
                          ๒. ชลาพุชโยนิ       [กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในครรภ์]
                          ๓. สังเสทชโยนิ     [กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในเถ้าไคล]
                          ๔. โอปปาติกโยนิ   [กำเนิดของสัตว์ที่เกิดผุดขึ้น] ฯ

 

[๒๖๔] การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ อย่าง


             ๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สัตว์บางชนิดในโลกนี้ เป็นผู้ไม่รู้สึกตัวก้าว
ลงสู่ครรภ์มารดา เป็นผู้ไม่รู้สึกตัว อยู่ในครรภ์มารดา เป็นผู้ไม่รู้สึกตัว คลอด
จากครรภ์มารดา นี้การก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่หนึ่ง ฯ
             ๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก สัตว์บางชนิดในโลกนี้ เป็นผู้
รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์มารดา แต่เป็นผู้ไม่รู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดา เป็นผู้ไม่รู้
สึกตัวคลอดจากครรภ์มารดา นี้การก้าวลงสู่ครรภ์มารดาข้อที่สอง ฯ
             ๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก สัตว์บางชนิดในโลกนี้ เป็นผู้
รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์มารดา เป็นผู้รู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดา แต่เป็นผู้ไม่รู้สึกตัว
คลอดจากครรภ์มารดา นี้การก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่สาม ฯ
             ๔. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก สัตว์บางชนิดในโลกนี้ เป็นผู้
รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์มารดา เป็นผู้รู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดา เป็นผู้รู้สึกตัวคลอด
จากครรภ์มารดา นี้การก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่สี่ ฯ

[๒๖๕] การได้อัตภาพ ๔ อย่าง


             ๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย การได้อัตภาพที่ตรงกับความจงใจของตน
อย่างเดียว ไม่ตรงกับความจงใจของผู้อื่นมีอยู่ ฯ
             ๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย การได้อัตภาพที่ตรงกับความจงใจของผู้อื่น
เท่านั้น ไม่ตรงกับความจงใจของตนมีอยู่ ฯ
             ๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย การได้อัตภาพที่ตรงกับความจงใจของตนด้วย
ตรงกับความจงใจของผู้อื่นด้วยมีอยู่ ฯ
             ๔. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย การได้อัตภาพที่ไม่ตรงกับความจงใจของตน
ทั้งไม่ตรงกับความจงใจของผู้อื่นมีอยู่ ฯ

 

     เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑  บรรทัดที่ ๕๒๕๒ - ๗๐๑๕.  หน้าที่  ๒๑๖ - ๒๘๘.
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=11&A=5252&Z=7015&pagebreak=0

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นรก – สวรรค์ - สังสารวัฏ - การเวียนว่ายตายเกิดอธิบายอย่างไร

คำสำคัญ (Tags)#พุทธศาสนา#เวียนว่ายตายเกิด#ชมรมพัฒนาใจให้สว่างใส#ปราชญ์ขยะ#การก้าวลงสู่ครรภ์

หมายเลขบันทึก: 216128, เขียน: 12 Oct 2008 @ 21:02 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 02:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)