การรู้ด้วยญาณ อะไรเป็นผู้รู้ ?

อ่านทั้งหมด ที่เวป http://khunsamatha.com/

การรู้ด้วยญาณ  อะไรเป็นผู้รู้ ?


คำถามนี้ก็เหมือนกับที่เราพูดกันว่า  "เห็นด้วยตา"  ซึ่งคำถามเช่นนี้จะไม่มีใครสงสัยว่าใครเป็นคนเห็น  หรือเห็นด้วยอะไร    แต่ถ้าคิดกันให้ลึกซึ้งแล้ว  มันก็น่าสงสัย  เพราะความเป็นจริงแม้เราจะยอมรับกันว่า  เราเห็นสิ่งต่างๆ ด้วยตา  แต่ความเป็นจริง  ไม่ใช่ตาเป็นผู้เห็น  ลำพังตาอย่างเดียวซึ่งเป็นรูปธรรม  หรือเป็นวัตถุนั้นจะเห็นอะไรไม่ได้  ตาเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเห็นเท่านั้น  ผู้ที่เห็นคือใจไม่ใช่ตา  แต่ใจจะเห็นอะไรได้  ต้องอาศัยตา  ถ้าตาบอดก็จะไม่เห็นอะไร  ในทำนองเดียวกัน  เมื่อพูดว่า  "รู้ด้วยญาณ"  ก็หมายความว่า  "ใจเป็นผู้รู้"  แต่ใจจะรู้อะไรได้  ก็ต้องอาศัยญาณ  ญาณเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของใจ  เช่นเดียวกับความโง่หรือความไม่รู้ซึ่งเรียกว่า  "อวิชชา"  นั้น  ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในจิตใจของปุถุชนทั่วไป  คนที่มีอวิชชาครอบงำก็เหมือนกับคนที่อยู่ในที่มืด  จะมองไม่เห็นอะไร  ส่วนคนที่มีญาณ  คือมีความรู้ที่เกิดจากการพิจารณา  หรือเกิดจากสมาธิและวิปัสสนา  คนที่มีญาณก็เปรียบเหมือนกับคนที่อยู่ในที่สว่างย่อมจะเห็นอะไรได้ชัด  ฉะนั้นคำว่า  รู้ด้วยญาณ  จึงหมายถึง  จิตใจที่มีความรู้ในสิ่งต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการพิจารณาในขั้นสมาธิและวิปัสสนา  เป็นต้น  และอย่าลืมว่าญาณเป็นสิ่งที่เราสามารถทำให้เป็นขึ้นได้ ญาณนั้นถ้ายังไม่ถึงขั้นโลกุตตระ  ก็มีทางที่จะเสื่อมหรือเปลี่ยนแปลงได้  แต่ถ้าเป็นญาณในขั้นโลกุตตระแล้ว  จะไม่มีวันเสื่อมเลย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาย ใจ จิต วิญญาณความเห็น (0)