ความแตกต่างระหว่าง สมถะ และ วิปัสสนา

อ่านทั้งหมด ที่เวป http://khunsamatha.com/

**** ความแตกต่างระหว่าง สมถะ และ วิปัสสนา **** 


เทฺว  เม   ภิกฺขเว  วิชฺชาภาคิยา  
** ดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิชชามี ๒ อย่าง


กตเม  เทฺว  
** ๒ อย่าง  อะไรบ้าง


สมโถ  จ  ๑  วิปัสฺสนา จ  ๑  
** สมถะ  ความสงบระงับ ๑  วิปัสสนา  ความเห็นแจ้ง ๑


สมโถ  ภาวิโต  กิมตฺถมนุโภติ  
** สมถะเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไร


จิตฺตํ  ภาวิยติ
** ต้องการทำจิตให้เป็นขึ้น


จิตฺตํ  ภาวิตํ  กิมตฺถมนุโภติ  
** จิตเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไร


โย  ราโค  โส  ปหียติ
** ความกำหนัดยินดีที่อยู่แก่ใจ  หมดไป


วิปัสฺสนา  ภาวิตา  กิมตฺถมนุโภติ  
** วิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้ง  เป็นขึ้นแล้วต้องการอะไร


ปญฺญา  ภาวิยติ
** ต้องการทำปัญญาให้เป็นขึ้น


ปัญฺญา  ภาวิตา  กิมตฺถมนุโภติ  
** ปัญญาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไร


ยา  อวิชฺชา  สา  ปหียติ
** ความไม่รู้จริงมีอยู่แก่ใจ  ความไม่รู้จริงอันนั้นหมดไป
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                   ****  ความแตกต่างระหว่าง  สมถะ  และ  วิปัสสนา  ****๑. โดยสภาวธรรม

สมถะ        : มีสมาธิเกิดขึ้น  คือ  จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว

วิปัสสนา    : ทำให้เกิดปัญญา  รู้รูปนามว่า  ไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา
๒. โดยอารมณ์

สมถะ       : มีนิมิตบัญญัติเป็น  อารมณ์กรรมฐาน  เช่น  ปฐวีกสิณ  เป็นต้น

วิปัสสนา   : มีรูปนามเป็นอารมณ์  เพราะรูปนามมีความเกิดดับซึ่งเป็นความจริงตามธรรมชาติ
๓. โดยหน้าที่

สมถะ        : มีหน้าที่ในการกำจัดนิวรณ์ ๕  ทำให้จิตมีความสงบ  ไม่ฟุ้งซ่าน  เป็นต้น

วิปัสสนา    : มีหน้าที่ในการกำจัด  อวิชชา  ทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งสภาวธรรมตามความเป็นจริง
๔. โดยอาการที่ละกิเลส

สมถะ        : ละกิเลสโดยอาการที่ข่มไว้  เป็น  วิขัมภนปหาน

วิปัสสนา    : ละกิเลสโดยอาการขัดเกลาเป็นขณะๆ  เป็น  ตทังคปหาน
๕. ชนิดของกิเลสที่ถูกละ

สมถะ        : ละกิเลสชนิดกลาง  คือ  ปริยุฏฐานกิเลส

วิปัสสนา    : ละกิเลสอย่างละเอียด  คือ  อนุสัยกิเลส
๖. โดยอานิสงค์

สมถะ        : ทำให้อยู่สุขด้วยการข่มกิเลสไว้  และให้ไปเกิดในพรหมโลก

วิปัสสนา    : ทำให้เข้าถึงความพ้นทุกข์  คือ  พระนิพาน  และเข้าถึงความไม่เกิดเป็นที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมถะ – วิปัสสนาความเห็น (2)

somp
IP: xxx.7.215.6
เขียนเมื่อ 
  • เปิด webไหนก็มีข้อความเหมือน ๆ กัน ลอกกันมารึป่าว
  • ผู้อ่านไม่มีตัวเลือก ในการเปรียบเทียบเลย
  • แปลออกมาแล้วก็ไม่เป็นสำนวนไทย
ลอกครับ
IP: xxx.47.27.191
เขียนเมื่อ 

ก็เป็นพุทธพจน์เหมือนกันนี่ครับ จะไปเขียนเองได้ไงล่ะ