ความหมายการควบคุณภาพ

ความหมายการควบคุณภาพ

ความหมาย :: ความสำคัญ :: คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ::การควบคุมคุณภาพ ความหมายและความสำคัญของคุณภาพความหมายของคุณภาพ
ถูกกำหนดขึ้นตามการใช้งานหรือตามความคาดหวังของผู้กำหนด เช่น มีความเหมาะสมกับการใช้งาน มีความทนทาน ให้ผบตอบแทนสูงสุด บริการดีและประทับใจ หรือเป็นไปตามมาตรบฐานที่ตั้งใจไว้ เป็นต้น
คุณภาพแบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้

1. คุณภาพตามหน้าที่ หมายถึง ประสิทธิภาพการทำงาน ความเหมาะสมในการใช้งาน ความทนทาน เช่น พัดลมเครื่องนี้มีมอเตอร์ที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องถึง 24 ชั่วโมง

2. คุณภาพตามลักษณะภายนอก หมายถึง รูปร่างสวยงาม สีสันสดใส เรียบร้อย เหมาะกับการใช้งาน โครงสร้างแข็งแรง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักเน้นคุณภาพภายนอก โดยเน่นที่สีสันสดใส หรือรูปลักษณ์ให้โดดเด่นเพื่อดึงดุดความสดใสของผู้ซื้อ

3. คุณภาพในการบริการ หมายถึง การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการหรือมาซื้อสินค้า

คุณภาพ หมายถึง
คุณสมบัติและลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจได้ตรงตามต้องการที่ได้ระบุหรือแสดงเป็นนัยไว้ในอดีตคุณภาพมักจะถูกกำหนดขึ้นจากความต้องการของผู้ผลิต แต่ปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในตลาด มีมาก หากคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการ การผลิตสินค้าและบริการก็อาจจะต้องล้มเลิกกิจการไป ดังที่ได้เกินขึ้นมาในปัจจุบันสินค้าบางประเภทแข่งขันกันที่คุณภาพ บางประเภทแข่งขันกันที่ราคา แต่บางประเภทแข่วขันกันที่ความแปลกใหม่ ดังนั้น การผลิตหรือให้บริการใดๆ จะต้องมีการศึกษาสภาพตลาดอย่างรอบคอบ เพื่อกำหนดคุณภาพขั้นตอนการกำหนดคุณภาพการกำหนดคุณภาพมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการกำหนดคุณภาพไม่ได้กำหนดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มคน หรือสถาบันเท่านั้น แต่การกำหนดคุณภาพต้องคำนึงถึงคนหลายกลุ่มหลายสถาบัน


การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพคือ

เทคนิคในเชิงปฎิบัติการและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่จัดทำหรือนำมาใช้เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดด้านคุณภาพ ซึ่งอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือการบริการก็ได้ QC : Quality Coutrol หรือการควบคุมคุณภาพในภาคการผลิต (โรงงานอุตสาหกรรม) จะเน้นกระบวนการตรวจสอบและคัดแยกของดีกับของเสียออกจากกัน เพื่อให้เกิดหลักประกันว่าสินค้นผ่านการตรวจสอบแล้วมีคุณภาพตามข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพในที่นี้ หมายถึง การควบคุมกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อให้เกิดผลผลิต / งานบริการมที่มีคุณภาพ ดังแผนภูมิInput ----> Process ----> Output
วัตถุดิบ กระบวนการ ผลผลิต
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ .
1. คุณภาพการทำงาน หรือประสิทธิภาพของคนงาน2. คุณภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี3. คุณภาพของระบบบริหารงานการควบคุมคุณภาพมีเป้าหมายสำคัญ 2 ประการได้แก่
1. ลดการสูญเสียวัตถุดิบ / ผลผลิต2. ลดการสูญเสียเวลาการทำงานเมื่อเราสามารถลดการสูญเสียวัตถุดิบและผลผลิต ลดเวลาการทำงาน เราก็สามารถลดต้นทุนได้ ขณะเดียวกันเราก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
ความหมายของระบบคุณภาพ
ระบบคุณภาพ (Quality System : QS) หมายถึง ระบบที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างขององค์การ องค์การ ขั้นตอนของการทำงาน วิธีการทำงาน รวมทั้งความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ซับซ้อน ซึ่งสามารถรวมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างสมเหตุสมผล
คุณภาพ (Quality) คือ การผลิตสินค้าให้ได้ตามแบบที่ออกแบบไว้ และข้อกำหนดในการใช้งานของสินค้า รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้า
คุณภาพที่ลูกค้าพึงพอใจเป็นสิ่งที่องค์การต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และการที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้า องค์การต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้
1. สินค้าสามารถปรับเปลี่ยนใช้งานได้หลากหลาย
2. สินค้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
3. สินค้ามีขนาด รูปแบบที่สวยงาม
4. สินค้าสามารถซ่อมแซมและบำรุงรักษาได้สะดวก
5. มีบริการหลังการขายที่ดี ไม่ทอดทิ้งลูกค้า
6. มีการรับประกันสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด
7. มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าในการให้บริการหลังการขาย
คุณภาพ ก็คือความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์การผลิตโดยที่สินค้าต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า และอยู่ในมาตรฐานของทางราชการที่กำหนดด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำสำคัญ (Tags)#ความหมายการควบคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 214732, เขียน: 07 Oct 2008 @ 15:18 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)