การสะกดคำ  หมายถึง  การออกเสียงตามพยัญชนะและสระที่ประสมกันเป็นคำ  เช่น กอ-อา-งอ-กาง  หรือ จะสะกดทีละขั้น  เช่น  กอ-อา-กา-กา-งอ-กาง  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนจะถนัด

การแจกลูก  หมายถึง  การออกเสียงคำที่ประสมด้วยเสียงพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และตัวสะกด  โดยมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงหลักแล้วเปลี่ยนเสียงสระไปตามลำดับหรือเปลี่ยนเสียงตัวสะกดไปทีละมาตรา  เช่น 

กะ  กา  กิ  กี                     กง  กัง  กาง  กิง                     กัน  กาน  กิน  กีน

หรือการออกเสียงคำที่ประสมด้วยพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และตัวสะกด  โดยมีเสียงสระเป็นหลัก แล้วเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้น  หรือเสียงตัวสะกด  เช่น

ดัง  จัง  บัง  ปัง                 ริน  ริม  ริก  ริบ

การสอนโดยวิธีการทางหลักภาษานี้  ควรเริ่มจากการสะกดคำและแจกลูกปากเปล่าจนคล่องเสียก่อนแล้วจึงให้สังเกตรูปคำและเขียนคำพร้อมกับสะกดคำไปด้วยจะช่วยให้เด็กอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง