ยุวดี

ยุวดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
Usernamepaok9494
สมาชิกเลขที่59688
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

ประวัติส่วนตัว

ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี  เกตุแก้ว    

ชื่อเล่น เป้า

เกิดวันที่ 5ธันวาคม  พ.ศ.2511

บิดาชื่อ นายสิงห์   เขียวปัด

มารดาชื่อ นางสมหมาย  เขียวปัด

มีพี่น้อง 6 คน  ชาย 3 คน  หญิง 3 คน   เป็นบุตรคนที่ 3

ภูมิลำเนาที่เกิด บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 2  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง 

                         จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่ปัจจุบัน     บ้านเลขที่ 43/17 หมู่ที่2 ชอยหลังวัดเขียนเขต

                         ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานิ

ประวัติการศึกษา

จบชั้นอนุบาลปีที่1-3          โรงเรียนอุดมวิทยารังสิต

จบชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  โรงเรียนวัดเขียนเขต

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   โรงเรียนธัญรัตน์ 

        แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6     โรงเรียนธัญรัตน์

        แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ

จบปริญญาตรีสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  

         สาขาการศึกษา  เอกการประถมศึกษา

   ประวัติการทำงาน

ปี2535-2538  โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา(เอกชน)

ปี2538-2548   โรงเรียนรังสิตวิทยา(เอกชน)

ปี2548-25       โรงเรียนวัดแสงสรรค์  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

                      ครูประจำซั้นประถมศึกษาปีที่1/2  สอนวิชาภาษาไทย 

  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     วิทยาศาสตร์ 

  แนะแนว   จริยะ     ชุมนุม   ลูกเสือ     ซ่อมเสริม

                       งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

                       งานสอนซ อมเสริมเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียน

                        (ด้านการอ่าน  ด้านการเขียน  ด้านการคิดคำนวณ)