จากการส่งแบบประเมินความพึงพอใจวารสารศูนย์บริการวิชาการฉบับที่ 2/2548 ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานทางการศึกษา และห้องสมุดประชาชน ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้และเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่ชุมชน นั้น ทางผู้จัดการวารสารได้สรุปภาพรวมเพื่อนำผลจากการประเมินมาปรับปรุง และแก้ไขในจุดบกพร่องที่พบจากการทำงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป จึงข้อนำเสนอให้ผู้สนใจได้ทราบถึงบทสรุปที่ทางทีมงานจะนำไปปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น [click]

ผู้จัดการ