ถอดบันทึกเรื่องราวจากกระดาษ...สมุทรปราการ

สมุทรปราการ
 

ตอนนี้ได้จัดตั้งเป็นธนาคารหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน

1.       กระบวนการทางสังคม ขับเคลื่อนอยู่แล้วแต่ยังขาดอำนาจ

2.       การบริหารจัด เช่น หมู่ 2 จะมีความเด่นในเรื่องระบบบัญชี หมู่ 12 เด่นเรื่องการประสาน หมู่ 13 เด่นเรื่องธนาคารหมู่บ้าน กระบวนการทางสังคม

กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารหมู่บ้าน ความหลากหลายใจการใช้บริการเยอะ

สมุทรปราการ

เป้าหมาย ส่งเสริม/สนับสนุน

-          เครือข่ายเข้าใจบทบาท/ภารกิจหน้าที่

-          คณะกรรมการกองทุนบทบาท/หน้าที่

-          พัฒนาสมาชิกกองทุนบทบาท/หน้าที่

เครือข่าย + กองทุน + สมาชิก + ภาคีพี่เลี้ยง เดินไปในทิศทางเดียวกัน”

ระดับกองทุน และ 3) ระดับครัวเรือน

การดำเนินงานเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ (คน และ เนื้องาน)

-          สร้างและพัฒนาทีมนักจัดการความรู้ ระดับเครือข่ายและระดับกองทุน

-          สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ดึงภาคีเข้าร่วม)

ครัวเรือนมีวินัย” (ส่งเงินสม่ำเสมอ และ ทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน)

เป้าหมาย เครือข่าย กลุ่ม และสมาชิก

                เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ เป็นชุมชนเมือง การรวมกลุ่ม หาสมาชิก หาผู้นำ ทำได้ยาก จะทำอย่างไรจะยกระดับ/พัฒนาศักยภาพกรรมการรู้บทบาทตัวเองมากขึ้น

กิจกรรม

1.  เวทีสัญจร                เป็นการทำต่อเนื่อง

2.  ศึกษาดูงาน                ศึกษาหลายเรื่อง

1.       แลกเปลี่ยน/เพิ่มเติมความรู้

รู้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อหาแนวทางแก้ไข เอาเรื่องต่าง ๆ มาคุยกัน เป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการ

ภาคีที่ให้การสนับสนุนอยู่ตอนนี้ได้แก่ พช. พอช. ธกส. และ ทีมวิจัย

                ขณะนี้ทีมสมุทรปราการ หมู่ที่ 13 ได้จัดตั้งเป็นธนาคารตำบลเรียบร้อยแล้ว

                กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับตำบล มีการจัดสวัสดิการ ต่อไปจะเน้นการพัฒนาขบวนการธรรมะ

การประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ในตอนนี้

1.       การเก็บข้อมูล (ประวัติ + พัฒนาการชุมชน)

2.       ทำวารสารเผยแพร่

ข้อคิดที่ได้ : เราทำเพื่อใคร ทำไมเราถึงทำ ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำ

 

 

กลุ่มสัจจะฯ ตราด

1.       จัดประชุมทุกเดือน

2.       การรายงานผล/การตรวจสอบ

3.       การจัดการเงินของกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มทำปุ๋ย กลุ่มปลดหนี้สมาชิก กลุ่มประกัน กรรมการต้องมานั่งคุยกัน

บทบาท/หน้าที่ของคณะกรรมการและสมาชิก

                ต้องดึง/ถอดความรู้ในเรื่องนี้ออกมาให้ได้ เพื่อความยั่งยืนของกลุ่ม

 

                เกิด จังหวัดสวัสดิการต้นแบบ สังคมที่ผู้คนพึ่งตนเองรัฐเสริมหนุน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)