ผอ.พอเพียง
ผอ. วิชัย วิชัย จันทร์ส่อง

หลักการทำงานของครูวิชัย


หลักการทำงานของครูวิชัย

หลักการทำงานของครูวิชัย

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้หลักเบื้องต้น คือ

  OK Model (สุรพงษ์  งามสม, 2549)

Observation

Comparison

Transferring

Classification

Inferring

Observation

Comparison

Transferring

Classification

Inferring

 

Observation

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน
       1. การสังเกต
       2. การวัด
       3. การคำนวณ
       4. การจำแนกประเภท
       5. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
       6. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
       7. การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
       8. การพยากรณ์
2. ทักษะกระบวนการขั้นผสมผสาน
       1. การตั้งสมมติฐาน
       2. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
       3. การกำหนดและควบคุมตัวแปร
       4. การออกแบบและดำเนินการทดลอง
       5. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป


3. พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (Scientific Method)

        หรือวิธีแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เป็นวิธีการแก้ปัญหาตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นระบบและมีลำดับขั้นตอนแน่นอน  ดังนี้
        1. ตั้งปัญหา
        2. การสร้างสมมติฐาน
        3. ตรวจสอบสมมติฐาน หรือขั้นทดลอง (ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล)
        4. วิเคราะห์ข้อมูล
        5. ลงข้อสรุป

Comparison

Transferring

 

Classification

Inferring

หมายเลขบันทึก: 212088เขียนเมื่อ 27 กันยายน 2008 12:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 13:03 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี