ผอ.พอเพียง
ผอ. วิชัย วิชัย จันทร์ส่อง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                    ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                    นุชนาฎ  ฐิติโภคา  (2529.  หน้า  12)  ได้สรุปไว้ว่า  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คือ การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยครูในการเรียนการสอนนักเรียนให้เรียนรู้เนื้อหาบทเรียนและฝึกทักษะจากคอมพิวเตอร์แทนที่จะเรียนจากครูในบางวิชา  บางบทเรียน  การเรียนการสอนกับคอมพิวเตอร์      จะถูกดำเนินไปอย่างเป็นระบบ  คอมพิวเตอร์จะสามารถชี้ที่ผิดของนักเรียนได้  เมื่อนักเรียนกระทำผิดขั้นตอน และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยตอบสนองความแตกต่างของ          ความสามารถระหว่างบุคคลของนักเรียนได้ดีอีกด้วย

                    กำพล  ดำรงค์วงศ์  (2532. หน้า 150) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อให้เนื้อหาเรื่องราว เป็นการเรียนโดยตรงและเป็นการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ในการใช้คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์บทเรียนคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายบทเรียนโปรแกรม

                    ยืน  ภู่วรวรรณ  (2528.  หน้า  121)  สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer  Assisted  Instruction)  ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คือ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้นำเนื้อหาวิชาและลำดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว้คอมพิวเตอร์จะช่วยนำเสนอบทเรียนที่เตรียมไว้อย่างมีระบบมาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน

                    สุกรี  รอดโพธิ์ทอง  (2532. หน้า 8) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้มีความหมาย        อยู่ในตัว นั่นคือ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการสอน มิได้หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์สอนแทน    ครูทั้งหมดอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนให้เรียนจากคอมพิวเตอร์ หรือครูสอนเนื้อหาทั้งหมด   ส่วนการทบทวนและการทดสอบความรู้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคอมพิวเตอร์หรือครูสอนเนื้อหา และสำหรับผู้เรียนที่ตามไม่ทันก็ให้เรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                    กิดานันท์  มลิทอง (  2536.  หน้า 94)  Computer – Aided  Instruction  (CAI)  การใช้คอมพิวเตอร์  (ซี  เอ  ไอ)  หรือใช้อีกอย่างหนึ่งว่า  Computer – Assisted  Instruction การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การเรียน  (แต่มิได้เป็นครูผู้สอน)  โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน  หรือจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการศึกษาก็ได้  เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  การสอนการฝึกหัด  สถานการณ์จำลอง  เกม  การค้นพบ  และการแก้ปัญหา  โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง  เป็นการที่ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับโปรแกรมที่เสนอบทเรียนในลักษณะของตัวอักษร  ภาพกราฟิก  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  โดยที่ผู้เรียนจะเรียนเนื้อหาซึ่งเป็นสิ่งเร้าและมีการตอบสนอง โปรแกรมจะประเมินการตอบสนองของผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการเสริมแรง  แล้วให้ผู้เรียนเลือกเรียนสิ่งเร้าลำดับต่อไปจนจบบทเรียน

                    สโตลูโร  (Stolurow,  1971.  P.  390)  ได้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นวิถีทางของการสอนรายบุคคล  โดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหาประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน  มีการแสดงเนื้อหาตามลำดับด้วยบทเรียนโปรแกรมที่เตรียมไว้อย่างเหมาะสม  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นเครื่องมือช่วยสอนอย่างหนึ่งที่นักเรียนจะเรียนด้วยตนเอง  เป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งมาทางจอภาพ  นักเรียนจะตอบคำถามเข้าทางแป้นพิมพ์  (Keyboard)  สิ่งที่แสดงออกมาทางจอภาพ  มีทั้งรูปภาพและตัวหนังสือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะต้อง มีโปรแกรมที่จะควบคุมให้เครื่องแสดงข้อมูลต่าง ๆ ให้นักเรียนเป็นชุด ๆ คำก็อาจทำหน้าที่เขียนโปรแกรมที่จะใช้ให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์

                    สปริทเกอเบอร์  (Splittgerber,  1979.  P.  20)  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คือ  กระบวน การสอนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์     จะเป็นสื่อที่ใช้ในการนำเสนอบทเรียน

แก่ผู้เรียนเป็นการเรียนรู้  ที่โต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการเรียนแบบเอกัตบุคคลสำหรับผู้เรียน

                    สิพล์  (Sippl,  1981.  P.  77) ได้ให้ความหมายว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง  การใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนโดยนำมาประยุกต์ให้เป็นการโต้ตอบระหว่างผู้เรียน กับ บทเรียนคอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถบอกข้อบกพร่องของผู้เรียนได้เมื่อทำผิด

                    จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า

                          คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คือ  การนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องช่วยครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ด้วยวิธีการเขียนโปรแกรมซึ่งโปรแกรมประกอบด้วย บทเรียนและฝึกทักษะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีรูปแบบ  ตัวหนังสือ  สีและภาพกราฟิก  สวยงาม  โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามคำแนะนำ ในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์คือการโต้ตอบกันระหว่างนักเรียนกับคอมพิวเตอร์  และสามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนว่าบรรลุถึงเกณฑ์ ที่ตั้งหรือไม่  รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียน

หมายเลขบันทึก: 212073เขียนเมื่อ 27 กันยายน 2008 12:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มิถุนายน 2012 23:22 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี