ทฤษฎีการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโกลด์แฮมเมอร์


ทฤษฎีการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโกลด์แฮมเมอร์

ทฤษฎีการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโกลด์แฮมเมอร์
            โกลด์แฮมเมอร์  ได้เสนอรูปแบบ (model)  ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  ซึ่งเป็นลำดับที่ต่อเนื่องของการนิเทศ (sequence  of  supervision)  ซึ่งความต่อเนื่องของการนิเทศนี้เมื่อรวมกันเข้าเรียกว่า  วัฏจักรของการนิเทศ  (cycle  of  supervision)  ดังนี้
            ขั้นตอนที่ 1  การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการสอน  (pre-observation  conference)
            ขั้นตอนที่ 2  การสังเกตการสอน  (observation)
            ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดวิธีการประชุมนิเทศ  (analysis  and  strategy)
            ขั้นตอนที่ 4  การประชุมนิเทศ  (supervision  conference)
            ขั้นตอนที่ 5  การประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ  (postconference  analysis)

กระบวนการของการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโกลด์แฮมเมอร์  จึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่มีความต่อเนื่องกัน  ซึ่งเรียกว่า  “วัฏจักรของการนิเทศ”  ซึ่งเริ่มต้นด้วย  การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการสอน  เป็นพื้นฐานของความเข้าใจและตกลงร่วมกันระหว่างครูและผู้นิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การสังเกตการสอน  ซึ่งผู้นิเทศจะดำเนินการสังเกตการสอนจริงของครู  การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดวิธีการประชุม  คือการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสอนให้เป็นหมวดหมู่เป็นระบบเพื่อนำมาวิเคราะห์  และในขั้นตอนนี้ครูและผู้นิเทศจะร่วมกันคิดและวางแผนขั้นตอนของการประชุมนิเทศด้วย  การประชุมนิเทศ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู  และในขั้นสุดท้ายคือ  การประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ  เป็นการเปิดโอกาสให้ครูและผู้นิเทศได้ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นในขั้นตอนที่หนึ่ง  จนถึงขั้นตอนที่สี่  เพื่อค้นหาถึงพฤติกรรมการนิเทศที่ดี  และที่บกพร่องสมควรปรับปรุงโดยที่ครูมีส่วนรับผิดชอบที่จะให้ข้อมูลป้อนกลับ  เกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศ
ทฤษฎีการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโคแกน
            การนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโคแกน  เป็นวัฏจักรของการนิเทศ  ซึ่งประกอบด้วย  8  วัฏภาคด้วยกัน  คือ
            วัฏภาคที่ 1  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้นิเทศ  (establishing  the  teacher  supervisor  relationship)
            วัฏภาคที่ 2  การวางแผนร่วมกันกับครู  (planning  with  the  teacher)
            วัฏจักรที่ 3  การวางแผนยุทธวิธีในการสังเกตการสอน  (planning  the  strategy  of  observation)
            วัฏจักรที่ 4  การสังเกตการสอน  (observing  instruction)
            วัฏจักรที่ 5  การวิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน  (analyzing  the  teaching-learning  process) 
            วัฏจักรที่ 6  วางแผนยุทธวิธีในการประชุมนิเทศ  (planning  the  strategy  of  the  conference)
            วัฏจักรที่ 7  การประชุมนิเทศ  (the  conference )
            วัฏจักรที่ 8  การวางแผนการสอนต่อเนื่อง  (renewed  planning)
            การนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโคแมน  เป็นรูปแบบที่ละเอียด  มีขั้นตอนที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน  แต่ก็มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ทฤษฎีการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโบยานและโคพแลนด์
            การนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโบยานและโคพแลนด์  ใช้ชื่อว่า  “กระบวนการนิเทศการสอน”  (Insturctional  supervision  process)  ซึ่งประกอบด้วย 4 ตอน  และมีอยู่ 8 ขั้น  ดังนี้
            ตอนที่ 1  การประชุมก่อนการสังเกตการสอน  (Preobservation  Conference)
                        ขั้นที่ 1  จำกัดความพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นความกังวลห่วงใยของครู
                        ขั้นที่ 2  ตัดสินใจเลือกหาที่จะได้มาซึ่งการวักพฤติกรรมการสอน  โดยวัดจาก
พื้นฐานครั้งแรก  (base  rate) หรือโดยการวัดพฤติกรรมการสอนโดยการตั้งมาตรการของระดับความสามารถในการสอนเอาไว้  (performance  criterion)
ขั้นที่ 3  เลือกเครื่องมือหรือสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ในการสอนเอาไว้ 
(performance  criterion)
            ตอนที่ 2  การสังเกตการสอน  (Observation)
                        ขั้นที่ 4  สังเกตพฤติกรรมการสอนที่เฉพาะเจาะจง
            ตอนที่ 3  การวิเคราะห์การสอน  (Analysis)
                        ขั้นที่ 5  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสังเกตการสอน
                        ขั้นที่ 6  ขี้ระบุถึงพฤติกรรมการสอนที่ต้องการเก็บรักษาเอาไว้  หรือพฤติกรรมการ
สอนที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง
            ตอนที่ 4  การประชุมหลังการสังเกตการสอน  (Postobservation  conference)
                        ขั้นที่ 7  ให้ข้อมูลป้อนกลับจากผลของการวิเคราะห์
                        ขั้นที่ 8  พิจารณาเลือกยุทธวิธี
            ใน 8 ขั้นนี้  เมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วเป็นกระบวนการของการนิเทศการสอน  ที่แต่ละขั้นในกระบวนการจะมีความต่อเนื่องกัน  เช่นในขั้นที่ 1  ที่ 2  และที่ 3  จะต้องจัดทำก่อนขั้นที่ 4  และขั้นที่ 4  จะต้องจัดทำก่อนขั้นที่ 5  แล้วทำต่อเนื่องกันไปจนครบ 8 ขั้น  ในแต่ละตอนแต่ละขั้น  ครูและผู้นิเทศจะทำงานร่วมกันไปในเกือบทุกขั้น  ในบางโอกาสผู้นิเทศจะทำงานตามลำพัง  (โดยเฉพาะในขั้นที่ 5  และขั้นที่ 6)
ทฤษฎีการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของแอคคีสันและแกลล์
            แอคคีสันและแกลล์ได้เสนอรูปแบบของการนิเทศแบบคลินิกไว้อย่างกะทัดรัดและชัดเจน  โดยให้ความคิดเห็นไว้ว่า  วิธีการของการนิเทศแบบคลินิกนั้นหมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการตามขั้นตอนการนิเทศ  ซึ่งเรียกว่า  “วัฏจักร”  (Cycle)  การนิเทศแบบคลินิกตามแนวคิดของแอคคีสันและแกลล์ได้เสนอไว้  3  วัฏภาค  (phase)   ดังนี้
            วัฏภาคที่ 1  การประชุมปรึกษาหารือกัน  (planning  conference)
            วัฏภาคที่ 2  การสังเกตการสอน  (classroom  observation)
            วัฏจักรที่ 3  การประชุมให้ข้อมูลป้อนกลับ  (feedback  conference)
ทฤษฎีการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของเบล์ลอนและฮัฟฟ์แมน
            เบล์ลอนและฮัฟฟ์แมน  ได้เสนอรูปแบบของการนิเทศการสอนไว้ในลักษณะที่มีส่วนใกล้เคียงกันกับรูปแบบของการนิเทศการสอนไว้ในลักษณะที่มีส่วนใกล้เคียงกันกับรูปแบบต่างๆที่ได้เสนอมา โดยมีอยู่ 4 วัฏภาค  (phase)
            วัฏภาคที่ 1  การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการสอน  (pre-observation  conference)
            วัฏภาคที่ 2  การสังเกตการสอน  (classroom  observation)
            วัฏภาคที่ 3  การประชุมปรึกษาหลังการสังเกตการสอน  (post-observation  conference)
            วัฏภาคที่ 4  การวัดผลและประเมินผลพฤติกรรมการสอน  (evaluation  performance)
            เบล์ลอนและฮัฟฟ์แมน  ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า  ความเชื่อและมีศรัทธาอันแรงกล้าในการทำงานของผู้นิเทศนั้น  เป็นแรงจูงใจที่สำคัญมาก  ผู้นิเทศควรมีความเชื่อเกี่ยวกับกระบวนการของการนิเทศการสอน

หมายเลขบันทึก: 210099เขียนเมื่อ 20 กันยายน 2008 10:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 19:18 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท