ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชุดการสอน
ชื่อ   รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      โดยใช้ชุดการสอน
โดย   นางดารา   จีราพันธุ์  ดำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ  อันดับ คศ.2
โรงเรียน   บ้านฮ่องลี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
ปีการศึกษา 2550
 
บทคัดย่อ
รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระหน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่โดยใช้ชุดการสอนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหา ประสิทธิภาพ
ของชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนิน
ชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอน  กลุ่มประชากรได้แก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านฮ่องลี่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ปีการศึกษา  2550  จำนวน 8 คน  เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ชุดการสอนรายบุคคล   กลุ่มสาระ การเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  และเครื่องมือ
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบทดสอบ
ความพึงพอใจ ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  ประมวลผลการวิเคราะห์
ด้วยค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบนัยสำคัญ  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS 10.0
for windows ผลการศึกษา พบว่า
1.  ประสิทธิภาพของชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 80.75/81.08  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ . 05  เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ที่มีต่อการเรียนรู้โดยชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนิน ชีวิต   ในสังคม  ตามฐานนิยม
อยู่ในระดับ มากที่สุด สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่ระดับมาก  จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน  
สนองแนวคิดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญได้อย่างดี
 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คำสำคัญ (Tags)#สังคมศึกษา#ชุดการสอน#ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4#นางดารา จีราพันธุ์#โรงเรียนบ้านฮ่องลี่

หมายเลขบันทึก: 209891, เขียน: 19 Sep 2008 @ 11:27 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 18:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)