AAR ชุมชนสำนักงานเลขานุการ : OKM (2)

    บันทึกนี้เขียนต่อ จาก AAR ชุมชนสำนักงานเลขานุการ : OKM (1) (link)  ครับ

     AAR ชุมชนสำนักงานเลขานุการ : OKM (2)

 • สิ่งที่คาดหวังจากการมาในครั้งนี้
  - ได้แลกเปลี่ยนความรู้
  - ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละงาน
  - ไม่คาดหวังอะไรเลย
  - แลกเปลี่ยนการทำงานและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนต่อไป
  - การรวมตัวกันเพื่อจัดทำ Standard ในการทำงาน เช่น ระบบงาน online /ฐานข้อมูล
    / คู่มือการปฏิบัติงาน / KPI
  - จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ (KM) มากยิ่งขึ้น
  - คาดหวังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับความรู้ใหม่ ๆ ที่ทางคณะยังไม่ได้จัดทำหรือมีมาแล้ว
    นำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
  - จะได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพ KM มากขึ้น
  - การเก็บข้อมูล /ข้อมูลที่ต้องการในการทำประกันฯ มากขี้น
  - ทราบวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงาน
  - ได้มาฟังประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพจากคณะอื่น ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียน
     รู้กัน
  - เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจในงานประกันคุณภาพของสำนักงานอย่าง
    ชัดเจนและการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการทราบสภาพปัญหาและความภาคภูมิใจ
    หรือการประสบความสเร็จในระดับที่สูงขึ้น และได้รับประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงาน 
    เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานของเราให้ดียิ่งขึ้น
  - ไม่ได้คาดหวังอะไรเลย
  - คาดหวังว่า จะได้รับทราบว่าแต่ละคนมีการดำเนินงาน กิจกรรมของแต่ละคณะ เกี่ยวกับ 
    QA ไปถึงไหนแล้วแต่ละหน่วยงานทำอะไรบ้าง
  - การประชุมในวันนี้ คาดหวังว่าจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ KM ในส่วนของงาน
    ในหน้าที่ที่ทำไปสู่การทำ QA ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  - ความรู้แกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นกระจกสะท้อน
    มองดูตัวเราว่าเรายังขาดอะไร และควรจะพัฒนาปรับปรุงในด้านใดเกี่ยวกับงาน
 • สิ่งที่ได้เกินคาดจากการมาในครั้งนี้
  - ได้ความรู้จากคณะฯ อื่น ๆ
  - ทราบว่าหลายหน่วยงานได้มีการปรับปรุง/มีแนวปรับปรุงงานที่ทันสมัย รวดเร็วประหยัดขึ้น
  - ได้ความรู้จากคณะอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การดำเนินงานได้สอดคล้องกับ
    งานประกันคุณภาพ
  - ระบบการบริหารจัดการดำเนินงานแบบใหม่
  - ไร้กระดาษ
  - เทคโนโลยี online
  - ได้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของแต่ละคณะ เพื่อใช้
     เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานต่อไป
  - ได้รู้จ้กและลักษณะการทำงานของแต่ละคณะ/หน่วยงาน และวิธีการทำงานปัญหาข้อดี
    ของคณะอื่น ๆ ที่ทางคณะเรายังไม่มีให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
  - ได้รู้ถึงขั้นตอน วิธีของงานอื่น ๆ นอกเหนือจากของตนเอง
  - ได้พบปะกับหน่วยงานอื่นมากขึ้น
  - ได้ฟังตัวอย่างที่ดี ที่น่าจะนำไปปฏิบัติและพัฒนางานของตนเอง นอกเหนือจากงาน
    ประกัน ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
  - ความร่วมมือกันระหว่างคณะฯ ความสามัคคีของคนในสำนักงานที่ทำงานเหมือน ๆ กัน
  - ความรู้ที่เพิ่มขึ้นจากประสบการณ์ของคณะฯ อื่น ๆ
  - การแข่งขันกับตัวในงานที่เรารับผิดชอบ จะต้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ
  - ไม่คิดว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจถึง 3 เรื่อง
  - ได้รับทราบว่าเพื่อน ๆ ต่างคณะ มีความเคลื่อนไหว มีความก้าวหน้าในการทำ QA ไปรวด
    เร็วมาก ๆ ทำให้เกิดแรงกระตุ้นให้กับตัวเองในการทำงาน
  - ได้รับความรู้เทคนิคและการแลกเปลี่ยนจากเพื่อร่วมสายงาน ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ใน
    งานของเรามากยิ่งขึ้น
  - ประสบการณ์การทำงานและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน
 • สิ่งที่ได้น้อยกว่าคาดจากการมาในครั้งนี้
  มาช้าไป เนื่องจากติดอีกงานหนึ่ง ทำให้ได้มาฟังเพียงบางส่วน
  - ไม่มี
  - อยากได้คุยกับงาน/หน่วยงานที่ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย ในส่วนของกองคลัง 
    ตึกมิ่งขวัญ หน่วยพัสดุ
  - จำนวนบุคลากร รวมถึงหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและความสำคัญ
  - ควรเพิ่มผู้บริหารด้าน QA ของคณะฯ เพิ่มขึ้น
  - ไม่มี เนื่องจากไม่ได้คาดอะไรไว้ก่อนมา
  - ความรู้พื้นฐานและความเข้าใจในระบบ โดยรวมถึงการจัดทำ QA ของมหาวิทยาลัยที่เรา
    เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตรงนั้น
  - บุคคลที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากันน้อย
 • สิ่งที่จะกลับไปทำต่อจากการมาในครั้งนี้
  - กลับไปปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
  - จะนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กลับไปหาแนวทางในการพัฒนา
  - ศึกษาเรื่องคู่มือ และการนำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของงานการเงินและ
    พัสดุ
  - นำไปวิเคราะห์ให้สามารถนำไปใช้กับงานได้
  - ฐานข้อมูล Online
  - กลับไปพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพของงานให้ดีขึ้น
  - พัฒนาคน นำความรู้ที่เป็นความรู้ใหม่ ปรับปรุง แก้ไข ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  - นำแนวทางหรือวิธีการของแต่ละหน่วยงานไปใช้
  - นำไปเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง
  - จะไปสรุปผลการมาในครั้งนี้ กลับไปให้ทุกฝ่าย
  - พัฒนาประสบการณ์ที่ได้รับ นำไปปฏิบัติกับงานที่ทำ
  - จัดอบรมให้บุคลากรภายในคณะฯ ให้-เข้าใจประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมกับงานประกันฯ
  - จะกลับไปพัฒนางานของตนเอง และแข่งขันกับตนเองให้มากขึ้น
  - สร้างกำลังใจให้ตัวเอง
  - เป็นตัวคูณ KM ให้กับสนง.
  - พัฒนางานต่อไป ก้าวทันคณะอื่น ๆ
  - จะนำความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ของเพื่อน ร่วมสำนักงาน ไปปรับใช้ในงานของ
     เราให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น จัดทำคู่มือขั้นตอนการทำงาน
  - ทำคู่มืองาน
  - ติดตามแจ้งนิสิตที่เรียนแย่
 • ข้อเสนอแนะ
  - อยากให้มีการจัด KM เฉพาะงาน เช่น ความสำเร็จของการเป็นเลขานุการคณะ ฯลฯ
    เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                                                                                                              บอย

                                                                               ชุมชนสำนักงานเลขานุการ   


    

   
     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)