จากการที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.3 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เขียนหนังสือไม่สวยงามและไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  เพราะขาดทักษะการคัดลายมือที่ถูกต้องเด็กคัดตัวบรรจงไม่เป็น ขาดสมาธิในการเขียน  จึงได้สร้างแบบฝึกคัดลายมือตัวอักษรหัวกลมหลังคาเหลี่ยมโดยใช้บรรทัด5เส้นเพื่อง่ายต่อการสังเกตและจดจำ  แล้วขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการฝึกอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องวันละ 4 บรรทัดแล้วสังเกตการพัฒนาการคัดของนักเรียนทุกวัน  เมื่อพบว่านักเรียนคนใดยังมีการพัฒนาน้อยกว่าปกติ  ครูก็นำมาสอนขั้นตอนการคัดด้วยบรรทัด 5 เส้นตัวต่อตัวโดยการเขียนให้ดูพร้อมกับการบรรยายขั้นตอนให้เด็กดูแล้วให้เด็กเขียนโดยครูบรรยายไปด้วย สิ่งที่ครูต้องเน้นคือการให้กำลังใจว่าเด็กสามารถเขียนสวยได้ถ้ามีความตั้งใจ  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างกำลังใจและแรงจูงใจและฝึกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   ผลปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่สอนจะมีลายมือที่สวยงามไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของนักรียนที่สอนทั้งหมด