การศึกษาการพัฒนาทีมงาน


ความสำคัญในการสร้างทีมงาน

บันทึกการอ่านเรื่อง การพัฒนาทีมงาน

                จอห์น ซี แม็กเวลส์ กล่าวถึงการทำงานเป็นทีมว่า ทีมเวิร์ค คือ การทำให้ ตัวเรากลายเป็นพวกเราและทีมที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องชนะ แต่ทีมที่ดีที่สุดต้องเป็นทีมที่ทำงานร่วมกันได้ดี

บิล แมคคาร์ทนี่ ได้พูดถึงการทำงานเป็นทีม เราไม่ได้มาเพื่อแข่งขันกันเอง หากแต่เรามาเพื่อเติมเต็มให้แก่กัน

เฮเลน เคลเลอร์ ให้คำจำกัดความว่า คนเดียวทำได้น้อย หลายคนทำได้มาก

เรย์ คร็อก พูดว่า ไม่มีใครคนใดคนหนึ่ง สำคัญไปกว่าพวกเราทั้งหมด

ประธานาธิบดีวู้ดโรว์ วิลสัน กล่าวว่า เราไม่ควรใช้แต่สมองของตัวเองเท่านั้น แต่เราควรยืมสมองของผู้อื่นด้วย

ความสำคัญในการสร้างทีมงาน

วัตถุประสงค์

1. สมาชิกทุกคนมีความเข้าใจบทบาทของตนดีขึ้นในการทำงานเป็นกลุ่ม

2. มีความเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับ  ธรรมนูญ” หรือกฎข้อบังคับของกลุ่ม 

3. เพิ่มพูนการสื่อสารในระหว่างสมาชิกของกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกลุ่ม

4. ความสนับสนุนซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นในระหว่างสมาชิกของกลุ่ม

5. ความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม เช่น พฤติกรรม  และความสัมพันธ์ของกลุ่มที่มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

6. วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มทั้งระดับที่เกี่ยวกับการทำงานโดยตรงและระดับที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระหว่างบุคคล

7. ความสามารถที่จะใช้ความขัดแย้งไปในทางสร้างสรรค์มากกว่าทางทำลาย

8. การร่วมมือร่วมใจมากขึ้นระหว่างสมาชิกของกลุ่มและการลดการแข่งขันลงซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบุคคล กลุ่มและองค์การ

9. การเพิ่มพูนความสามารถของกลุ่มที่จะทำงานร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ ในองค์การ

10. มีความรู้สึกของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิกของกลุ่ม

มโนทัศน์การสร้างทีมงาน

การเพิ่มการเน้นในการช่วยเหลือทีมงานให้บรรลุผลการทำงานให้สำเร็จในการทำงานเป็นทีม  ต้องอาศัยกระบวนการทางสังคมและกระบวนการของงานซึ่งต่างก็มีความสำคัญต่อความสำเร็จของทีมงาน โดยลำดับขั้นตอน ดังนี้

                1.  ตั้งเป้าหมายหรือลำดับขั้น

                2.  วิเคราะห์หรือจัดหาแนวทางในการทำงาน

                3.  ตรวจสอบแนวทางการทำงานของกลุ่ม  เช่น  บรรทัดฐาน 

การตัดสินใจ  และการสื่อความหมาย

4.       ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงาน

องค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

1. บทบาทที่สมดุล  (Balanced roles)

2. วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน 

 (Clear objective and agree goals) 

3. การเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อการแก้ไขปัญหา     

 (Openness and confrontation)

4. การสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน      (Support and trust) 

5. ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์     (Co–operation and conflict) 

6.  กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  (Sound procedures) 

7.  ภาวะผู้นำที่เหมาะสม (Appropriate leadership) 

8.  การทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ      (Regular review) 

9.  การพัฒนาตนเอง  (Individual development) 

10. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม       (Sound inter – group relation)

11. การสื่อสารที่ดี  (Good communications

คุณลักษณะในการสร้างทีมงาน 11 ประการของทีมงานที่กล่าวมาแล้วจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเหมือนระบบต่างๆ ในร่างกายของคนเรา  หากระบบใดระบบหนึ่งในร่างกายบกพร่อง  ผลร้ายจะกระทบกระเทือนถึงระบบ    อื่นๆ ด้วย โดยนัยเดียวกันหากเราปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ผลดีจะเกิดขึ้นแก่ทีมงานหรือองค์การทั้งหมด

แหล่งที่มา   : การพัฒนาทีมงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม  เฉลยทรัพย์  

                           รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คำสำคัญ (Tags): #การพัฒนาทีมงาน
หมายเลขบันทึก: 208519เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2008 22:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 02:06 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

สู้สู้ ... อย่าท้อถอย...เราต้องทำได้...นะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี