การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ชุดการสอนวิชาศิลปะ เรื่องการวาดภาพระบายสี 10 เรื่อง

1. เรื่องเส้น

2. เรื่องรูปร่าง รูปทรง

3. เรื่องแสง เงา สี

4. การทดลองสี

5. การจัดภาพและพื้นหลัง

6. การวาดภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. การวาดภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการเลื่อนไหว

8. เรื่องการวาดภาพเหตุการณ์ต่างๆในชุมชน

9. เรื่องการวาดภาพประกอบนิทาน

10. เรื่องการวาดภาพจินตนาการ