ขอให้ทุกอำเภอส่งรายชื่อคณะทำงาน Healthy ระดับอำเภอ ประจำปี 2549
เพื่อประกอบการประเมินตัวชี้วัดของ กพร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2549

     ส่งรายงาน E-inspection ไตรมาส 2 เดือนมีนาคม 49
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2549
ส่งมาที่ สุกานดา เอี่ยมศิริถาวร