วาดภาพการแบ่งพื้นที่แบบเศรษฐกิจพอเพียง  และเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่โดยการปฏิบัติจริง

การทำบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียนเป็นรายบุคคล  โครงการเลี้ยงปลา  ปลูกพืชผักสวนครัว

ในโรงเรียน