ทักษะชีวิต

kuming
ทักษะชีวิต

  ทักษะชีวิต หมายถึง  ความสามารถของบุคคลอันประกอบด้วย การมีความรู้  มีเจตคติที่ดี และมีทักษะที่สามารถจะจัดการกับปัญหาด้านใด ด้านหนึ่งของตนเองได้  เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้อย่างมีความสุขในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาและความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและและสามารถปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคต
       องค์ประกอบของทักษะชีวิต  องค์ประกอบของทักษะชีวิตมี 10 องค์ประกอบ 3 ด้านคือ  ทักษะด้านความคิด 
       - ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
       - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)
ทักษะด้านจิตใจ
       - ทักษะการตระหนักรู้ในตน (Self awareness)
       - ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
ทักษะด้านการกระทำ
       - ทักษะการตัดสินใจ (Decision making)
       - ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)
       - ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
       - ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship)
       - ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion)
       - ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress
       ทักษะชีวิต  มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของบุคคล  เนื่องจากทักษะชีวิต เป็นความสามารถพื้นฐานที่ที่จำเป็นในการใช้เผชิญกับปัญหาที่พบและผ่านเข้ามาในชีวิตชีวิตประจำวันเช่น ปัญหาการเรียน การทำงาน  สุขภาพ  การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  การปรับตัว  ความเครียด ครอบครัวแตกแยก ฯลฯ  และยังเป็นความสามารถที่มีความจำเป็นสำหรับการเผชิญปัญหาเฉพาะ เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทักษะชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#ทักษะชีวิต

หมายเลขบันทึก: 204259, เขียน: 30 Aug 2008 @ 00:13 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

สวัสดีครับท่าน ผอ.สมิง

  • เรื่องของทักษะชีวิตมีความสำคัญกับการดำรงชีวิต
  • น่าจะให้ความสำคัญโดยเฉพาะ
  • ในช่วงชั้นที่ 1-2
  • ขอบคุณที่นำสิ่งดีดีมา ลปรร.

เรียนครู หมิง ขออนุญาติ นำเรื่องทักษะชีวิต ไปเผยแพร่ต่อ 

มด
IP: xxx.77.175.47
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับบทความดีดีค่ะ