ความสำคัญของปรัชญากับการศึกษา

  ติดต่อ

  ปรัชญากับพ.ร.บ.การศึกษา  

ปรัชญาการศึกษากับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  2542                

(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ตามหลักปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม
                  (๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์    และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  ตามหลักปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม
                   (๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น   และทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  ตามหลักปรัชญาการศึกษาพิพัฒนนิยม
                   (๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  ามหลักปรัชญาการศึกษาสัจนิยม และ สารัตถนิยม
                    (๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน    และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้   รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้    ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  ตามหลักปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม
                     (๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่    มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  ตามหลักปรัชญาการศึกษาพิพัฒนนิยมและปฏิรูปนิยม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรและการพัฒนาการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 202597, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 13:24:32+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปรัชญากับพ.ร.บ.

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)